Skip to content

Cynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig

Dolenni perthnasol

Heddiw, cyhoeddodd Rebecca Evans darged aros newydd, llwybr diagnostig gwell a gwasanaeth sydd wedi’i integreiddio’n well ar gyfer oedolion a phlant ag awtistiaeth.
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i wella bywydau plant ac oedolion ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig.

Rydym yn deall yr heriau mae unigolion ag awtistiaeth a’u teuluoedd yn eu hwynebu o ddydd i ddydd, a dyna pam ei bod yn hanfodol bod gwasanaethau cymorth ar gael.  

Cymru oedd y genedl gyntaf yn y DU i fabwysiadu dull cenedlaethol at awtistiaeth, a chyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yn 2008.

Rydym wedi gwneud cynnydd mawr ers hynny ac rydym wedi diweddaru’r Strategaeth erbyn hyn, gan ddefnyddio adborth oddi wrth unigolion ag awtistiaeth, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Bydd y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol newydd yn cefnogi’r Strategaeth.

Mae’r Cynllun yn amlinellu amcanion i:

  • gyflwyno amser aros targed o 26 o wythnosau o’r adeg pan fydd plentyn ag awtistiaeth yn cael ei atgyfeirio hyd at yr apwyntiad cyntaf 
  • gweddnewid y cymorth addysg ar gyfer plant ag anhwylder y sbectrwm awtistig 
  • gweithredu llwybr asesu cenedlaethol ar gyfer plant 
  • gwella cyfleoedd cyflogaeth i unigolion ag awtistiaeth 
  • cefnogi sefydliadau i ddod yn gyfeillgar i awtistiaeth
  • codi ymwybyddiaeth o wybodaeth ac adnoddau. 
Mae’r gwasanaeth hwn yn cael cymorth o £6 miliwn dros dair blynedd. Bydd timau arbenigol ym mhob ardal yn darparu diagnosis, cymorth yn y gymuned a chyngor a gwybodaeth o dan y gwasanaeth.

Bydd grŵp cynghori yn monitro’r ffordd y bydd y Strategaeth yn cael ei gweithredu a bydd yn cael ei gwerthuso’n annibynnol.