Skip to content

Gwasanaethau cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Crynodeb o’r gwaith a wneir mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol.
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.
Llaw

Ein gwaith yw cynorthwyo a chydweithio ag awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau cymdeithasol yn y sector preifat.

Rydym yn gyfrifol am ddeddfwriaeth a pholisïau, ac am sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu rheoleiddio a’u harolygu. Rydym hefyd yn cyllido awdurdodau lleol ac yn rhoi canllawiau iddynt.

Cronfa Byw’n Annibynnol i Gymru

Daeth Llywodraeth y DU â’r Gronfa Byw’n Annibynnol i ben ar 30 Mehefin 2015. Roedd pobl anabl yn y DU ag anghenion gofal sylweddol wedi bod yn derbyn taliadau o’r Gronfa Byw’n Annibynnol i helpu i dalu’r costau oedd ynghlwm â diwallu’r anghenion hyn. Mae’r cyfrifoldeb am ddarparu’r cymorth ariannol hwn yng Nghymru bellach yn nwylo Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi sefydlu Cronfa Byw’n Annibynnol i Gymru gyda chynghorau lleol fel eu bod yn gallu darparu’r cymorth ariannol hwn i’r sawl yng Nghymru a arferai dderbyn cyllid o Gronfa Byw’n Annibynnol y DU.

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 

Cyhoeddwyd 'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu' ym mis Chwefror 2011. Mae’n nodi ein hegwyddorion ar gyfer newid gwasanaethau cymdeithasol er gwell, gan gydweithio â’n partneriaid ledled Cymru.