Skip to content

Strategaethau Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae’r dogfennau hyn yn cynnwys manylion cylluniau i wella lles pobl sydd angen gofal a chymorth yng Nghymru.

Datganiad llesiant ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth

30/08/16
Mae gan bawb hawl i fwynhau llesiant ac mae cyfrifoldeb ar bawb am ei llesiant ei hun, ond mae angen help ychwanegol ar rai i wneud hyn.
 

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023

02/10/14
Mae trydydd cam y Strategaeth yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bobl hŷn yng Nghymru yr adnoddau y mae arnynt eu hangen i ymdopi â'r heriau a'r cyfleoedd y maent yn eu hwynebu.
 

Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru

01/10/14
Mae'r strategaeth yn cynnig fframwaith y gall pob asiantaeth ei ddefnyddio er mwyn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth i ofalwyr.
 

Fframwaith ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig i bobl hŷn sydd ag anghenion cymhleths

19/03/14
Rydym am roi llais cryf i bobl hŷn ag anghenion cymhleth gan gynnwys sicrhau eu bod yn cadw rheolaeth dros eu gofal a'u cymorth.
 

Cynllun tair blynedd ar gyfer gwella'r gwasanaethau cymdeithasol: 2013-14 - 2015-16

16/04/13
Mae’r cynllun yn egluro sut y byddwn yn darparu cymorth ychwanegol ac yn helpu i rannu arfer da.
 
Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol

Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol

29/11/10
Mae’r Strategaeth yn amlinellu cyfeiriad y polisïau ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol am y 10 mlynedd nesaf.