Skip to content

Cylchlythyrau Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae cylchlythyrau’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol

08/04/15
Mae'r cylchlythyr yma yn egluro trefniadau Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.
 

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol

16/06/14
Mae'r cylchlythyr yma yn egluro trefniadau Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.
 

C 14/2010 - Codi Tâl Am Lety Preswyl - Diwygio'r Canllawiau Rhif 26

29/04/10
Cyhoeddir bo’r terfyn cyfalafis, sef £20,750, yn cael ei ddiddymur ar Ebrill 12fed 2010.
 

Cynllun Grant Hyrwyddo Annibyniaeth a Lles 2008-2011

08/04/08
Diben y grant hwn yw cefnogi annibyniaeth a lles pobl hŷn a phobl anabl drwy leihau nifer y derbyniadau diangen i’r ysbyty ac oedi wrth drosglwyddo gofal.
 

WAGC28/07 - Grant cymorth cynnar i blant sy'n agored i niwed a'u teuluoedd 2007/08

24/08/07
Diben y cylchlythyr hwn yw eich hysbysu bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi neilltuo taliad grant untro penodol gwerth £2.2 miliwn i awdurdodau lleol ym mlwyddyn ariannol 2007/2008 er mwyn darparu cymorth cynnar i deuluoedd plant anabl a phlant sydd ar fin cael eu rhoi mewn gofal.
 

NAFWC19/07 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau A Symiau At Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2007

24/04/07
CRYNODEB Mae'r cylchlythyr hwn: I. Yn cyhoeddi bod y terfynau cyfalaf yn newid o £16,000 (y terfyn is) a £21,500 (y terfyn uwch) i £17,250 (y terfyn is) a £22,000 (y terfyn uwch), ac y bydd y newidiadau hyn yn dod i rym ar 9 Ebrill 2007. Mae'n atgoffa'r awdurdodau am effaith y terfynau cyfalaf diw ...
 

Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004

04/04/07
Mae’r ddogfen hon yn nodi sut ddylai sefydliadau ac unigolion gydweithio i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.
 

NAFWC09/07 - Grant Refeniw Teleofal

04/04/07
Cyflwyniad a Chefndir Mae'r cylchlythyr hwn yn rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ar amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru wrth fynd ati i ddarparu cymorth refeniw i'r Grant Cyfalaf Teleofal, ar y telerau a'r amodau y dyrennir y grant, ac ar y weithdrefn ar gyfer cyflwyno tys ...
 

NAFWC08/07 - Grant Cyfalaf Teleofal

04/04/07
Cyflwyniad a Chefndir Mae'r cylchlythyr hwn yn rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ar amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru wrth fynd ati i ddarparu cyllid grant cyfalaf i archebu synwyryddion ac offer teleofal, ar y telerau a'r amodau y dyrennir y grant, ac ar y weithdrefn ar ...
 

NAFWC07/07 - Grant Refeniw ar gyfer Integreiddio a Moderneiddio Gwasanaethau Cyfarpar Cymunedol Cymru

04/04/07
Mae'r cylchlythyr hwn yn rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol ac i fyrddau iechyd lleol ar amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru o ran rhoi cymorth refeniw i'r Grant Cyfalaf CYFARPAR CYMUNEDOL, y telerau a'r amodau y rhoddir y grant a'r weithdrefn ar gyfer cyflwyno tystiolaeth cydymffurfio.
 

NAFWC06/2007 - Grant Cyfalaf ar gyfer Integreiddio a Moderneiddio Gwasanaethau Cyfarpar Cymunedol yng Nghymru

04/04/07
Cyflwyniad a Chefndir Mae'r cylchlythyr hwn yn rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ar amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru wrth fynd ati i ddarparu cyllid grant cyfalaf i'r gyfer integreiddio a moderneiddio gwasanaethau cyfarpar cymunedol, ar y telerau a'r amodau y dyrennir y ...
 

NAFWC 29/06 - Cymorth i Ddatblygu Gwaith Amddiffyn Plant. 2006/07 – i’w alw’n Gronfa Diogelu Plant o fis Hydref 2006 ymlaen

07/07/06
Mae’r llythyr hwn yn nodi trefniadau ar gyfer hwyluso datblygiadau pellach ym maes gweithdrefnau ac arferion gwaith amddiffyn plant yn ystod 2006-2007 ac mae’n cyhoeddi bod £124,000 yn cael ei ddarparu i gefnogi hyn.
 

NAFWC 16/06 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau A Symiau At Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2006

19/04/06
Mae'r cylchlythyr hwn: Yn cyhoeddi bod terfynau cyfalaf yn newid o £14,750 (terfyn is) a £21,000 (terfyn uwch) i £16,000 (terfyn is) a £21,500 (terfyn uwch), a ddaeth i rym ar 10 Ebrill 2006. Mae'n atgoffa'r awdurdodau o effaith y terfynau cyfalaf newydd ar y tâl a godir am ofal cartref;
 

Gwiriadau'r swyddfa cofnodion troseddol ar gyfer staff asiantaethau cartrefi gofal a gofal cartref

14/06/04
Atgoffa darparwyr asiantaethau cofrestredig cartrefi gofal a gofal cartref o’r gofynion rheoleiddio er mwyn cael gwiriadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) ar gyfer staff presennol a’u hysbysu o’r trefniadau y cytunwyd arnynt â’r Swyddfa Cofnodion Troseddol er mwyn ei gwneud hi’n bosibl i’r ...
 

Cychwyn y Rheoliadau a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref yng Nghymru

01/04/04
Mae'r cylchlythyr hwn yn cadarnhau bod Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol wedi dod i rym ar 1 Mawrth 2004.
 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol Diwygiedig Ar Gyfer Cartrefi Gofal Bach I Bobl Hyn

01/04/04
Mae'r cylchlythyr hwn yn cyhoeddi newidiadau i'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal Bach i Bobl Hyˆn.
 

GofalYn Y Cartref: Gweithreduir Rheoliadau A'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (Rheoliadau: Saesneg un Unig)

01/12/03
Dyddiad cyhoeddi: 11/2003 Dyddiad cyhoeddi ar y Rhyngrwyd: 12/2003
 

NAFWC 36/2003 Diddymu'r lwfans preswyl a chyfradd letya rhan III

03/10/03
Yn y cylchlythyr hwn, ceir cyfarwyddyd statudol i awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am wasanaethau cymdeithasol (yr 'awdurdodau') ar benderfyniad yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i ddiddymu'r Lwfans Preswyl (LP) a Chyfradd Letya Rhan III (y Gyfradd Rhan III) ar 6 Hydref 2003.
 

Advance Notice of Changes to Residential Care Charging System (Saesneg yn Unig)

01/10/03
 
 

Diddymuir Lwfans Preswyl a Chyffradd Leyta Rhan III Cylclythyrau

01/10/03
Yn y cylchlythyr hwn, ceir cyfarwyddyd statudol i awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am wasanaethau cymdeithasol (yr 'awdurdodau') ar benderfyniad yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i ddiddymu'r Lwfans Preswyl (LP) a Chyfradd Letya Rhan III (y Gyfradd Rhan III) ar 6 Hydref 2003. Ar y dyddiad hwnnw, byd ...
 

NAFWC 20/2003 Hysbysiad o'r newidadiau I reoliadau cartref gofal (Cymru) 2001

03/04/03
Mae'r cylchlythyr hwn yn tynnu sylw'r rhai sy'n ymwneud â chomisiynu a darparu gofal preswyl yng Nghymru at welliannau diweddar a wnaed i Reoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2001. Mae'n amlinellu'r cefndir i'r newidiadau, y gofynion a nodir yn y ddau welliant newydd a'r cam ...