Skip to content

Cyfarwyddebau ar Ddatblygu a Chomisiynu Gwasanaethau: Cyflyrau Anadlol Cronig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyflyrau anadlol cronig, sy’n cynnwys asthma, Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint a diffyg anadlu yw’r cyflyrau cronig mwyaf cyffredin yn y DU.

Gall byw gyda’r cyflyrau hyn gael effaith ddofn, gan effeithio ar bob agwedd ar fywyd. Mae’r cyflyrau hyn yn cyfrannu at gyfraddau uchel o dderbyniadau brys i ysbytai, yn galw am ymyriadau a chyngor gofal iechyd priodol, ac yn aml yn galw am gymorth gan ystod eang o sefydliadau gofal cymdeithasol a sector gwirfoddol i alluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau eu hunain.

Mae’r galwadau cynyddol am wasanaethau ar gyfer pobl â chyflyrau anadlol cronig yn gosod pwysau cynyddol ar ein system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod y ddarpariaeth o wasanaethau yn diwallu anghenion yr unfed ganrif ar hugain yn briodol, ac mae ail-lunio gwasanaethau’n briodol ar gyfer pobl â chyflyrau anadlol cronig yn rhan allweddol o’r broses hon.