Skip to content

Strategaethau iechyd

Gweld dogfennau strategaeth a deunydd cefndirol ynglŷn â pholisi iechyd.

Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

06/07/17
Mae ein cynllun i greu amgylchedd cynaliadwy, cystadleuol ar gyfer geneteg a genomeg i wella'r ddarpariaeth iechyd a gofal iechyd i bobl Cymru.
 

Fframweithiau GIG Cymru

13/10/16
Mae'r ddogfen yma yn esbonio'r blaenoriaethau i'w cyflawni ar gyfer GIG Cymru.
 

Datganiad o Hawliau pobl hŷn

04/08/14
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae ein Datganiad yn egluro hawliau pobl hŷn Cymru.
 

Strategaeth y deyrnas unedig ar gyfer clefydau prin

22/11/13
Mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Iechyd yn Lloegr, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon wedi llunio Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Prin.
 

Darparu Gofal Iechyd Lleol – Sbarduno newid

01/11/13
Cynllun tair blynedd yw hwn i gryfhau gwasanaethau gofal iechyd lleol ar gyfer pobl Cymru.
 

Arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol cronig

02/09/13
Mae’r cyfarwyddebau yn ganllawiau hanfodol ar gyfer cynllunwyr a chomisiynwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
 

Gweithio’n wahanol – gweithio law yn llaw

17/05/12
Hwn yw’r fframwaith cyntaf i gael ei gyhoeddi i gefnogi Law yn Llaw at Iechyd, sef y weledigaeth 5 mlynedd ar gyfer y GIG.
 
Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

25/01/11
O fis Ebrill 2003 bydd yn ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol greu a gweithredu strategaeth iechyd, gofal cymdeithasol a lles ar gyfer eu hardal leol.
 

Gosod y Cyfeiriad: Gwasanaethau Cychwynnol a Chymuned - Rhaglen Strategol ar Gyfer Cyflenwi

27/07/10
Mae ‘Gosod y Cyfeiriad’ yn cydnabod yr ymrwymiad i ddarparu gofal iechyd integredig o'r radd flaenaf yng Nghymru. a bod angen newid y dull o ddatblygu'r modelau polisi a'r modelau darparu gwasanaethau ar gyfer gofal sylfaenol a chymunedol i wneud hyn.
 

Strategaeth ar gyfer Lymffoedema yng Nghymru

08/12/09
Bydd y Strategaeth ar gyfer Lymffoedema yng Nghymru yn ein helpu i fynd i'r afael â'r gwahaniaethau mawr a geir ar hyn o bryd o ran sut mae gwasanaethau lyffoedema Cymru'n cael eu trefnu a'u darparu.
 

Cynllunio Iechyd Gwledig – gwella’r dull o gyflenwi gwasanaethau ledled Cymru

02/12/09
Mae'r Cynllun Iechyd Gwledig, wedi cael ei ddatblygu i sicrhau bod anghenion iechyd cymunedau gwledig yn y dyfodol yn cael eu diwallu mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu amodau a nodweddion arbennig cefn gwlad Cymru
 

Cynllun i Ychwanegu Gwerth - trydydd dimensiwn i Cymru’n Un

04/12/08
Cynllun i Ychwanegu Gwerth - trydydd dimensiwn yn nodi y gyfeiriaf strategol i'r trydydd sector o ran cefnogi iechyd a gofal cymdeithasol.
 

Cyfarwyddebau Datblygu a Chomisiynu Gwasanaethau: Poen Anfalaen Cronig

04/07/08
Diben y ddogfen hon yw gwella iechyd, lles ac ansawdd bywyd pobl sy'n byw gyda Phoen Anfalaen Cronig yng Nghymru.
 

Fframwaith Canser y Perfedd i Gymru

23/04/08
Mae canser y perfedd yn glefyd cyffredin yn Nghymru, gyda tua 2,000 o achosion newydd bob blwyddyn, a 1,000 yn marw ohono.
 

Cynllun Gwella Gwasanaethau 2008-2011

04/03/08
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r camau sydd eu hangen i sicrhau bod y gwasanaethau iawn yn cael eu darparu yn y mannau iawn, a'u bod yn diwallu'r anghenion lleol yn fwy effeithiol.
 
Cyflenwi Gwasanaethau Gofal Brys

Cyflenwi Gwasanaethau Gofal Brys

04/02/08
Mae'r strategaeth hon yn berthnasol i’r bobl hynny y mae arnynt angen gofal iechyd a cymdeithasol nad yw wedi’i drefnu.
 

Cyfarwyddebau ar Ddatblygu a Chomisiynu Gwasanaethau: Cyflyrau Anadlol Cronig

19/12/07
Cyflyrau anadlol cronig, sy’n cynnwys asthma, Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint a diffyg anadlu yw’r cyflyrau cronig mwyaf cyffredin yn y DU.
 
Strategaeth Therapi i Gymru

Strategaeth Therapi i Gymru

26/01/07
Cyfraniad y gwasanaethau therapi at weddnewid darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
 

Cynllun Oes

28/04/05
Cynllun Oes yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru dros gyfnod o ddeng mlynedd ar gyfer creu fframwaith iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar hugain.
 

'Codi Pontydd Cadarn' - Cryfhau gwaith partneriaeth rhwng y Sector Gwirfoddol a'r GIG yng Nghymru

01/11/02
Cydnabyddir y sector gwirfoddol fel partner pwysig yn y gwaith o gynnal iechyd a lles yng Nghymru.