Skip to content

Adroddiadau Iechyd

Gweld adroddiadau sy’n ymwneud â pholisi iechyd.

Arolwg o gleifion canser yng Nghymru

25/10/17
Mae’r arolwg hwn yn monitro’r gwaith a wneir yn genedlaethol ar brofiadau pobl o ofal canser yng Nghymru.  
 

Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd i Gymru

20/09/17
Bydd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cael ei ddefnyddio i fesur a monitro iechyd poblogaeth Cymru.
 

Gaeaf 2016/17 - Gwerthusiad o gadernid y gwasanaethau iechyd a gofal

08/09/17
Mae’r adroddiad hwn yn adolygu cadernid GIG Cymru a’r gwasanaethau gofal cymdeithasol fel system yn ei chyfanrwydd yn ystod gaeaf 2016/17, gan ystyried barn clinigwyr, staff iechyd a gofal, cyrff proffesiynol, arweinwyr systemau, cleifion a grwpiau trydydd sector.
 

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Cymru, 2017-2020: Awdioleg

05/05/17
Fframwaith Gofal a chymorth integredig ar gyfer pobl sy’n F/fyddar neu sy’n byw â cholled clyw.
 

Tystiolaeth i'r corff adolygu cyflogau'r GIG

06/12/16
Mae’r adroddiadau hyn yn amlygu tystiolaeth a gyflwynwyd gan weinidogion Cymru i'r corff adolygu meddygon a deintyddion a chorff adolygu cyflogau'r GIG ar faterion y gweithlu o fewn GIG Cymru.
 

Concordat Gofal Mewn Argyfwng

16/11/16
Cytundeb i wella’r system o helpu pobl mewn argyfwng iechyd meddwl neu sydd yn berygl i'w hunain yw hwn.
 

Adroddiad Williams

10/11/16
Argymhellodd Adroddiad Evans fod un corff yn cael i sefydlu i Gymru i oruchwylio cynllunio’r gweithlu yn strategol, dylunio addysgol a chomisiynu ar gyfer GIG Cymru.  
 

Rhaglen Plant Iach Cymru

26/09/16
Bydd Rhaglen Plant Iach Cymru’n cael ei rhoi ar waith gan fyrddau iechyd Cymru o 1 Hydref 2016.
 

Mwy na geiriau…

09/05/16
Mae ail adroddiad blynyddol y strategaeth yn nodi'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd i wella defnydd o'r iaith Gymraeg.
 

Siarad â fi 2

16/07/15
Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020.  
 

Gweithio i Wella - Asesiad o Effaith

07/05/15
Mae ein prosiect Gweithio i Wella yn edrych ar y ffordd y mae'r GIG yng Nghymru yn ymdrin â phryderon.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG - Asesiad o Effaith

07/05/15
Mae'r gwaith o ad-drefnu GIG Cymru, a ddaeth i rym ar 01 Hydref 2009, wedi creu sefydliadau iechyd lleol unigol. Cyhoeddwyd asesiad o effaith ar gyfer y rhaglen yn 2010.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG a Cynllun Gweithredu - Asesiadau o Effaith

07/05/15
Yn 2011, cyhoeddwyd asesiadau o effaith ar gyfer Rhaglen Diwygio'r GIG a'r Cynllun Gweithredu.
 

Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

07/05/15
Dyma asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011.
 

Y Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

07/05/15
Mae’r diwygiad i’r Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles 2011 yn golygu mwy o ddewis wrth wario’r talebau a ddosberthir drwy’r cynllun. Cyhoeddwyd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn 2012.
 

Enseffalopathi myalgig / Syndrom blinder cronig a Ffibromyalgia adroddiad ac argymhellion

07/04/15
Gynhyrchir gan y Grŵp Gorffen a Gorchwyl gweinidogol
 

Ymddiried mewn gofal

24/09/14
Adroddiad Adolygiad allanol annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
 

The Griffiths' review - Non emergency patient transport - final report (Saesneg yn unig)

22/08/14
Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau ac argymhellion o'r Win Griffith adolygiad o wasanaethau cludo cleifion nad ydynt yn achosion brys yng Nghymru.
 

Gorfodi'r gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yng Nghymru

23/07/14
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am orfodi hylendid bwyd yng Nghymru.
 

Adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfleuster preswyl i gyn-filwyr

26/09/13
Adroddiad ynglŷn â’r angen i sefydlu cyfleuster preswyl pwrpasol i gyn-filwyr, ynghyd â rhwydwaith o grwpiau lles a chymorth ledled Cymru.