Skip to content

Adroddiadau Iechyd

Gweld adroddiadau sy’n ymwneud â pholisi iechyd.

Arolwg o gleifion canser yng Nghymru

05/07/17
Mae’r arolwg hwn yn monitro’r gwaith a wneir yn genedlaethol ar brofiadau pobl o ofal canser yng Nghymru.  
 

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Cymru, 2017-2020: Awdioleg

05/05/17
Fframwaith Gofal a chymorth integredig ar gyfer pobl sy’n F/fyddar neu sy’n byw â cholled clyw.
 

Arolwg staff GIG Cymru 2016

08/12/16
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau allweddol yr arolwg.
 

Tystiolaeth i'r corff adolygu cyflogau'r GIG

06/12/16
Mae’r adroddiadau hyn yn amlygu tystiolaeth a gyflwynwyd gan weinidogion Cymru i'r corff adolygu meddygon a deintyddion a chorff adolygu cyflogau'r GIG ar faterion y gweithlu o fewn GIG Cymru.
 

Concordat Gofal Mewn Argyfwng

16/11/16
Cytundeb i wella’r system o helpu pobl mewn argyfwng iechyd meddwl neu sydd yn berygl i'w hunain yw hwn.
 

Adroddiad Williams

10/11/16
Argymhellodd Adroddiad Evans fod un corff yn cael i sefydlu i Gymru i oruchwylio cynllunio’r gweithlu yn strategol, dylunio addysgol a chomisiynu ar gyfer GIG Cymru.  
 

Rhaglen Plant Iach Cymru

26/09/16
Bydd Rhaglen Plant Iach Cymru’n cael ei rhoi ar waith gan fyrddau iechyd Cymru o 1 Hydref 2016.
 

Bwletin GIG Cymru 2016

06/07/16
Mae bwletin y GIG yn darparu gwybodaeth berthnasol i’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sectorau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.
 

Mwy na geiriau…

09/05/16
Mae ail adroddiad blynyddol y strategaeth yn nodi'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd i wella defnydd o'r iaith Gymraeg.
 

Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

29/03/16
Bydd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cael ei ddefnyddio i fesur a monitro iechyd poblogaeth Cymru.
 

Adolygiad o'r gweithlu GIG Cymru

23/03/16
Mae'r adolygiad annibynnol hwn yn ganlyniad o’r dyfarniad cyflog 2 flynedd Agenda ar gyfer Newid yn 2014.
 

Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

03/08/15
Yn 2014 comisiynwyd adolygiad annibynnol o Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol yng Nghymru.
 

Siarad â fi 2

16/07/15
Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020.  
 

Gweithio i Wella - Asesiad o Effaith

07/05/15
Mae ein prosiect Gweithio i Wella yn edrych ar y ffordd y mae'r GIG yng Nghymru yn ymdrin â phryderon.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG - Asesiad o Effaith

07/05/15
Mae'r gwaith o ad-drefnu GIG Cymru, a ddaeth i rym ar 01 Hydref 2009, wedi creu sefydliadau iechyd lleol unigol. Cyhoeddwyd asesiad o effaith ar gyfer y rhaglen yn 2010.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG a Cynllun Gweithredu - Asesiadau o Effaith

07/05/15
Yn 2011, cyhoeddwyd asesiadau o effaith ar gyfer Rhaglen Diwygio'r GIG a'r Cynllun Gweithredu.
 

Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

07/05/15
Dyma asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011.
 

Y Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

07/05/15
Mae’r diwygiad i’r Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles 2011 yn golygu mwy o ddewis wrth wario’r talebau a ddosberthir drwy’r cynllun. Cyhoeddwyd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn 2012.
 

Enseffalopathi myalgig / Syndrom blinder cronig a Ffibromyalgia adroddiad ac argymhellion

07/04/15
Gynhyrchir gan y Grŵp Gorffen a Gorchwyl gweinidogol
 

Letter and independent assessment regarding women's clinical services at Ysbyty Glan Clwyd (Saesneg yn unig)

27/03/15
Letter to Betsi Cadwaladr Community Health Council
 

Lleihau annhegwch ym maes iechyd: Asesiad o effaith ar gydraddoldeb

27/11/14
Yn 2011, cwblhawyd asesiad o effaith ar gydraddoldeb ar gyfer y Cynllun Gweithredu Strategol i leihau annhegwch ym maes iechyd.
 

Grŵp gorchwyl a gorffen enseffalopathi myalgig/syndrom blinder cronig a ffibromyalgia

26/11/14
Adroddiad ac argymhellion gan y grŵp.
 

Adolygiad o ymdrin â phryderon (cwynion) yn GIG Cymru – 'Defnyddio Cwynion yn Rhodd'

24/11/14
Mae adolygiad annibynnol wedi edrych ar y ffordd y mae GIG Cymru’n ymdrin â’r maes hwn.
 

Adolygiad o’r gwersi a ddysgwyd o newid gwasanaethau

10/11/14
Addroddiad a’r sut wnaeth Byrddau Iechyd Lleol gasglu adolygiadau a’r newidiadau i wasanaethau iechyd.
 

Ymddiried mewn gofal

24/09/14
Adroddiad Adolygiad allanol annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
 

The Griffiths' review - Non emergency patient transport - final report (Saesneg yn unig)

22/08/14
Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau ac argymhellion o'r Win Griffith adolygiad o wasanaethau cludo cleifion nad ydynt yn achosion brys yng Nghymru.
 

Gorfodi'r gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yng Nghymru

23/07/14
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am orfodi hylendid bwyd yng Nghymru.
 

Adolygiad o ddata ar farwolaethau

16/07/14
Mae adolygiad annibynnol wedi edrych ar y ffordd y mae GIG Cymru yn casglu ac yn defnyddio data i fesur marwolaethau yn ysbytai Cymru.
 

Adolygu’r gwerthusiad o feddyginiaethau amddifad ac amddifad iawn yng Nghymru

30/04/14
Mae’r adroddiad yn rhoi cyfres o argymhellion ar gyfer gwella’r broses werthuso.
 

Law yn llaw at iechyd meddwl - adroddiad blynyddol 2012-13

03/03/14
Mae’r adroddiad hwn yn dangos y cynnydd ers mis Hydref 2012 a’r blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf.
 

Rhaglen adolygiadau gwadd y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant – adolygiad gwadd o’r opsiynau ar gyfer darparu gofal newyddenedigol yng Ngogledd Cymru – Medi 2013

29/01/14
Gofynnwyd i’r adolygiad, a gomisiynwyd gan Brif Weinidog Cymru, edrych ar ffyrdd gwahanol o gynnal pob lefel o wasanaethau newyddenedigol yn y Gogledd yn y dyfodol.
 

Newidiadau arfaethedig i wasanaethau yn Ysbytai Tywysog Philip, Glangwili a Llwynhelyg

22/01/14
Adroddiadau gan banel craffu annibynnol Hywel Dda.
 

Ymarferiad ymgysylltu ar yr adroddiad ar Gynyddran y Gwasanaeth ar gyfer Addysgu (SIFT) ac ymateb Llywodraeth Cymru

16/12/13
Byddem yn croesawu eich sylwadau ar yr adroddiad ac ar ein hymateb cyn i unrhyw benderfyniadau terfynol gael eu gwneud ar y trefniadau ariannu i’r dyfodol.
 

Tystiolaeth adolygiad cyflogau'r GIG

27/11/13
Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch tâl arfaethedig ar gyfer staff y GIG - 2014/2015.
 

Adroddiad Crynodeb - Grŵp Gweithredu'r Cynllun Iechyd Gwledig

15/11/13
Mae’r adroddiad hwn yn grynodeb o waith Grŵp Gweithredu’r Cynllun Iechyd Gwledig a sefydlwyd ym mis Chwefror 2010, yn unol â’r Cynllun Iechyd Gwledig.
 

Mynediad i therapïau seicolegol yng Nghymru a gweithredu'r polisi

14/11/13
Mae adolygiad o driniaethau siarad wedi'i gomisiynu.
 

Adroddiad gwasanaeth brechu rhag y ffliw mewn fferyllfeydd gymunedol 2012-13

09/10/13
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canlyniadau'r gwasanaeth a ddarperir ar draws Cymru.
 

Adroddiad blynyddol Prif Weithredwr GIG Cymru 2012/13

04/10/13
Mae’r GIG yn cymryd camau sylweddol tuag at sicrhau gwell ansawdd o ran gofal a gwell mesurau o ran diogelwch.
 

Adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfleuster preswyl i gyn-filwyr

26/09/13
Adroddiad ynglŷn â’r angen i sefydlu cyfleuster preswyl pwrpasol i gyn-filwyr, ynghyd â rhwydwaith o grwpiau lles a chymorth ledled Cymru.
 

Data am Heintiau sy'n gysylltiedig â Gofal Iechyd

13/08/13
Mae Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd ledled Cymru wedi gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i gyhoeddi data am Heintiau sy'n gysylltiedig â Gofal Iechyd mewn fformat eglur sy’n cynnwys disgrifiad.
 

Darparu Gofal Diogel, Gofal Tosturiol

07/08/13
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’n hymateb i Adroddiad Robert Francis ar y digwyddiadau ofnadwy yn Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolbarth Swydd Stafford.
 

Data ar farwolaethau mewn ysbytai

01/08/13
Fel rhan o’u hymrwymiad i wneud gwybodaeth am y GIG yn fwy tryloyw, mae’r Byrddau Iechyd Lleol yn darparu data am lefel y marwolaethau mewn ysbytai ar eu gwefannau.
 

Telefeddygaeth Iechyd Gwledig

26/07/13
Prosiectau telefeddygaeth a roddwyd ar waith rhwng 2011 a 2013.
 

Adolygiad Strategol o Wasanaethau Ambiwlans Cymru

25/06/13
Comisiynwyd yr adroddiad ar y 7 Tachwedd 2012.
 

Chwalu’r Rhwystrau

27/03/13
Dyma’r ail adroddiad, a’r un olaf, ar gynnydd yn erbyn cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru, ‘Chwalu’r Rhwystrau’.
 

Adolygiad annibynnol ynghylch rheoli asbestos yn Ysbyty Bronglais

21/01/13
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fersiwn olygedig o’r adolygiad ynghylch rheoli asbestos.
 

Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed - adroddiad blynyddol camddefnyddio sylweddau 2012

11/12/12
Adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wnaed i roi ar waith strategaeth camddefnyddio sylweddau.
 

Gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau ymwelwyr iechyd yng Nghymru

11/10/12
Amlinellu cynigion i wneud y gorau o'r cyfraniad mae Ymwelwyr Iechyd yn rhoi i blant yn y gymuned.
 

Ymchwiliad Robert Powell

09/10/12
Adroddiad gan ymchwilydd annibynnol ar y gwersi sydd i’w dysgu o farwolaeth y bachgen deg oed, Robert Powell.
 

Adroddiad Blynyddol 2011/12 Prif Weithredwr GIG Cymru

31/07/12
Mae GIG Cymru wedi gwneud camau sylweddol yn ystod y 12 mis diwethaf, yn ôl adroddiad blynyddol y Prif Weithredwr, David Sissling.
 

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Adolygiad o Orfodi Cyfraith Bwyd yng Nghymru

17/07/12
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi Adroddiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar Orfodi Cyfraith Bwyd yng Nghymru, ynghyd ag atodiad i’r adroddiad.
 

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 – Mapio gwasanaethau iechyd meddwl lleol

16/03/12
Yng Ngwanwyn 2011, comisiynodd Llywodraeth Cymru Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru er mwyn cymharu data a gasglwyd drwy holiaduron a ddosbarthwyd i Fyrddau Iechyd Lleol.
 

Law yn Llaw at Iechyd

20/02/12
Law yn Llaw at Iechyd yw’r weledigaeth 5 mlynedd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.
 

Adolygiad o Reolaeth a Lleoliad Deoniaeth Cymru

13/02/12
Adolygiad o'r trefniadau ar gyfer addysg ôl-raddedig yn y meysydd meddygol a deintyddol yng Nghymru a lleoliad y Ddeoniaeth Gymreig.
 

Gwasanaethau Cymunedol; Fforwm Cynghori ar Therapi Galwedigaethol (OTAF)

01/02/12
Adroddiad cynnydd ar therapi galwedigaethol iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â datblygu gwasanaethau integredig.
 

'Breaking the Barriers' - Adroddiad blynyddol

31/01/12
Dyma’r adroddiad cyntaf sy’n rhoi golwg gyffredinol ar ddatblygiadau 2010/2011.
 

Prosiectau lleol arloesi iechyd gwledig

20/12/11
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu gwaith prosiectau cronfa arloesi leol.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru

03/11/11
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys ymateb y Llywodraeth i adroddiad yr Adolygiad ar Addysg ym maes Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru.
 

Safonau ar gyfer llety preswyl ysbytai a chyfleusterau cysylltiedig

24/10/11
Mae'r gofynion ansawdd hyn yn egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau o ran llety ysbytai y GIG.
 

Grwpiau rhanddeiliaid ym maes demensia - cynlluniau ghweithredu

29/06/11
Mae nifer o bethau i’w gwella wedi cael eu nodi.
 

Set wybodaeth gofal sylfaenol 2010

24/06/11
Adroddiad ar wasanaethau gofal sylfaenol ar draws Cymru.
 

GIG Cymru: Ffurfio dyfodol gwell

06/06/11
Adroddiad gan Gomisiwn Bevan 2008 - 2011.
 

Bwrdd Rhaglen Genedlaethol Cludo Cleifion heblaw Cleifion Brys

09/05/11
Adroddiad ar Hynt y Prosiectau Peilot ar gyfer Cludo Cleifion heblaw Cleifion Brys.
 

Cwyn yn erbyn Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru

05/04/11
Adroddiad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.
 

Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun i Wella Gwasanaeth Rheoli Cyflyrau Cronig

02/03/11
Mae'r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Lleol, cytuno arnynt a'u cyflwyno.
 

Newidiadau effaith uchel i wasanaethau

16/02/11
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried ffyrdd o wella ansawdd gwasanaethau cleifion cyflyrau cronig, gan arbed costau'r un pryd.
 

Adroddiad Diweddaru ar sefyllfa’r Byrddau Iechyd Lleol mewn perthynas â’r Cyfarwyddebau Rheoli Cyflyrau Cronig: Rhagfyr 2010

07/02/11
Mae hyn yn diweddaru adroddiad archwilio Medi 2010.
 

Adroddiad Blynyddol Prif Weithredwr GIG Cymru 2009/10

06/09/10
Gosod y sylfeini ar gyfer Gofal Iechyd o safon Fyd-eang.
 

Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen ‘Cymru’n Un’ ar Iechyd Galwedigaethol

14/07/09
Mae ymrwymiad yn Cymru’n Un i ‘ymchwilio i’r posibilrwydd o roi sail statudol i wasanaethau iechyd galwedigaethol’.
 

Ymatebion Ymgynghori

17/03/09
Ymateb Llywodraeth y Cynulliad i'r ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft sy'n ymwneud â Threfniadau Rheoli rhag Colli Rhyddid Deddf Galluedd Meddyliol 2005.
 

Manteision rhoi’r gorau i ysmygu cyn llawfeddygaeth

09/02/09
Mae Dim Smygu Cymru wedi lansio menter i helpu cleifion i roi’r gorau i smygu cyn llawdriniaeth.
 

Cyllid ar gyfer gwasanaethau gofal lliniarol

29/10/08
Yn dilyn adroddiad grwp cynllunio gofal lliniarol Cymru, sefydlodd y Gweinidog weithgor i roi'r adroddiad ar waith.
 

GIG Cymru: Prosiect Cynllunio'r Gweithlu Bydwragedd - Datblygu Model Cynllunio'r Gweithlu (Adroddiad Terfynol) (Saesneg yn unig)

11/09/08
Ym mis Awst 2005, gofynnodd GIG Cymru i Practices made Perfect Ltd. ddatblygu ei allu i fodelu’r gweithlu a’i gynllun gweithlu ar gyfer gwasanaethau bydwreigiaeth.
 

Grŵp cynllunio gofal lliniarol Cymru: Adroddiad i'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

01/07/08
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno casgliadau grŵp un pwrpas ar gynllunio gofal lliniarol.
 

Adolygiad o effaith datblygiadau o ran gofal sylfaenol a gofal cymunedol mewn perthynas â Chynllun Gogledd Cymru

18/03/08
Diben yr adroddiad hwn yw cynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddull o weithio sy'n canolbwyntio ar y system gyfan wrth ail-greu gwasanaethau.
 

Adolygiad o'r ymgynghoriad cyhoeddus ym Mlaenau Ffestiniog a gynhaliwyd gan Fwrdd Iechyd Lleol Gwynedd yn 2005, ac adolygiad o'r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ym Mhrestatyn gan Fwrdd Iechyd Lleol Sir Ddinbych yn 2005-6

05/03/08
Ym mis Medi 2007 cyhoeddodd Edwina Hart AC MBE, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, adolygiad o ddull gweithredu Byrddau Iechyd Lleol Sir Ddinbych a Gwynedd ar gyfer diwygio'r gwasanaethau iechyd ym Mhrestatyn a Blaenau Ffestiniog.
 

Y pen arall o’r hysbienddrych: Ail-ffocysu ar iechyd meddwl a lles i ddefnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr

10/12/07
Addroddiad yr Arolygiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymru – cyd-cadeiryddion – Mary Burrows a Stewart Greenwell, Rhagfyr 2007
 

Ysbyty Llandudno: Cynllun ar gyfer Gwasanaethau Lleol

01/12/07
Cynhaliwyd yr adolygiad hwn rhwng mis Mai a mis Rhagfyr 2007, a dyma'r adroddiad ar gasgliadau'r adolygiad.
 

Ymchwiliad annibynnol i’r prosesau ymgynghori a gweithredu yng nghyswllt ailgyflunio Gwasanaethau Llawfeddygol Cyffredinol yn Sir Gaerfyrddin

10/10/07
Ar 1 Chwefror 2007 datganodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd fod Ymchwiliad Annibynnol yn cael ei sefydlu.
 

Deddf Galluedd Meddyliol 2005: Asesiad o effaith ar gydraddoldeb (Saesneg yn unig)

04/06/07
Mae’n disgwyl i adrannau’r Llywodraeth ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon a hyrwyddo cyfle cyfartal.
 
Yr Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Yr Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

01/06/03
Adroddiad Tîm y Prosiect a gynghorwyd gan Derek Wanless (Mehefin 2003)