Skip to content

Norofeirws

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwybodaeth bwysig am atal lledaeniad y Norofeirws.

Beth yw norofeirws?

Grŵp o feirysau sy’n achosi anhwylder ar y stumog yw norofeirysau a’r rhain sy’n fwyaf tebygol o achosi’r anhwylderau hyn. Mae norofeirws yn cael ei alw hefyd yn ‘glefyd chwydu’r gaeaf’, yn ‘feirws tebyg i feirws Norwalk’ neu’n ‘feirws strwythuredig bach crwn’. Bob blwyddyn, mae’n effeithio ar rhwng 600,000 a miliwn o bobl o bob oedran yn y DU.

Sut mae atal y feirws?

Mae norofeirws yn cael ei drosglwyddo’n hawdd iawn rhwng y naill berson a’r llall. Gallwch ei ddal drwy ddod i gysylltiad â rhywun sydd wedi’i heintio, drwy gyffwrdd ag arwynebau neu bethau sydd wedi’u halogi â’r feirws neu drwy gymryd bwyd a diod sydd wedi’u halogi.

Ymhlith y bwydydd sy’n gallu achosi haint norofeirws y mae:

  •  pysgod cregyn sydd heb eu coginio’n iawn
  • ffrwythau a llysiau amrwd sydd heb eu golchi.

Er nad oes modd osgoi cael eich heintio bob tro, mae camau syml ac ymarferol y gallwch chi eu cymryd er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws:

  • golchi’ch dwylo ar ôl bod i’r tŷ bach a chyn cyffwrdd â bwyd
  • coginio bwyd yn drwyadl
  • glanhau pob man lle mae bwyd yn cael ei baratoi, a’r holl offer a ddefnyddir i’w baratoi, cyn ac ar ôl iddynt gael eu defnyddio.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch ar y dolenni isod:

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Norofeirws (dolen allanol, Saesneg yn unig) 

NHS Choices (dolen allanol, Saesneg yn unig) 

Lawrlwytho Dogfen