Skip to content

Cwestiynau cyffredin ynghylch heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd

Yn rhoi gwybod i’r cyhoedd sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.

Beth sy'n cael ei wneud yng Nghymru i fynd i'r afael â heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i'r afael â phob haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Ers lansio "Heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd - Strategaeth ar gyfer ysbytai yng Nghymru" yn 2004 mae Cymru wedi mabwysiadu dull generig o fynd i'r afael â phob haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd - gan ddewis peidio â phennu targedau lleihau cenedlaethol sy'n canolbwyntio ar organebau penodol. Yn lle hynny, mae gofyn i Ymddiriedolaethau bennu targedau lleol blynyddol ar gyfer lleihau clefydau sy'n seiliedig ar asesiadau risg lleol. Cred Llywodraeth Cymru ei bod yn bwysig pwysleisio bod pob aelod o staff gofal iechyd yn gyfrifol am reoli heintiau a bod materion sy'n gysylltiedig â glanweithdra a rheoli heintiau yn rhan annatod o'r agenda reoli mewn ysbytai.

Mae ystod o fentrau ar waith ar hyn o bryd neu wrthi'n cael eu datblygu a fydd yn hwyluso'r gwaith hwn.

Yn 2007 sefydlodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn ystyried grymuso prif nyrsys ward o fewn y GIG yng Nghymru a datblygu cynllun er mwyn sicrhau bod ganddynt yr awdurdod, yr wybodaeth a'r sgiliau ar gyfer gwella amgylchedd yr ysbyty a safonau gofal. Cafodd yr adroddiad, sy'n cynnwys 35 o argymhellion ynghylch agweddau fel glanhau amgylchedd y ward ac atebolrwydd a chyfrifoldeb am lanhau, ei lansio'n ffurfiol gan y Gweinidog ar 26 Mehefin 2008. 

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd wedi ymrwymo i lunio Strategaeth Ysbyty ar ei newydd wedd a fydd yn cynnwys amcanion newydd i'r GIG eu cyflawni dros y blynyddoedd nesaf.

Dychwelyd i frig y dudalen

Beth yw cyfraddau'r heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yng Nghymru?

Caiff cyfraddau'r heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd eu casglu a'u coladu gan dîm y Rhaglen Heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd Cymru o fewn y Iechyd Cyhoeddus Cymru. Os hoffech fanylion ynghylch y cyfraddau wefan Is-grŵp Cymru ar Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Dychwelyd i frig y dudalen

A gaiff heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd eu crybwyll ar dystysgrifau marwolaeth?

Mae gofyn i feddygon gwblhau Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth hyd eithaf eu gwybodaeth a'u cred. Ceir canllawiau ynghylch cwblhau tystysgrifau marwolaeth yn nhu blaen pob llyfr o dystysgrifau. Nid yw tystysgrifau ar gael heb y cyfarwyddiadau hyn. Mae dwy ran i'r dystysgrif feddygol o achos marwolaeth yn unol ag argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd yn y Dosbarthiad Ystadegol Rhyngwladol o Glefydau a Phroblemau Iechyd Cysylltiedig.  

O fis Tachwedd 2007 bu i grŵp cynghori'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ynghylch tystysgrifau marwolaeth ddiwygio eu canllawiau ar gyfer meddygon sy'n ardystio achosion marwolaeth yng Nghymru a Lloegr. Yn unol â'r canllawiau, os oedd haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn rhan o'r salwch a arweiniodd at y farwolaeth, dylid ei gynnwys yn rhan 1 o'r dystysgrif, a dylid cynnwys yr holl gyflyrau yn y drefn y gwnaethant ddigwydd hyd y cyfnod pan roedd y clefyd gwreiddiol yn cael ei drin. Os oedd gan glaf haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd nad oedd yn rhan o'r patrwm uniongyrchol, ond a gyfrannodd at farwolaeth y claf yn nhyb y meddyg, dylid ei grybwyll yn rhan 2.  

Mater o farn glinigol yw a gyfrannodd cyflwr presennol neu gyflwr a ddatblygodd yn union cyn y farwolaeth at y farwolaeth. Golyga hyn ei bod yn anodd iawn pennu faint yn union o bobl sy'n marw o haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd oherwydd:

  • Yn aml mae pobl yn sâl iawn â nifer o gyflyrau eraill felly mae cyfraniad haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd i'r canlyniad yn ansicr mewn unrhyw achos.
  • Fel rheol achos sylfaenol y farwolaeth yw'r clefyd neu'r anaf a arweiniodd at dderbyn y person i'r ysbyty, yn hytrach na'r haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd a allai fod wedi cymhlethu natur y salwch.
  • Yn anochel bydd barn glinigol gwahanol feddygon yn amrywio.

Dychwelyd i frig y dudalen

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Health.Protection@Wales.gsi.gov.uk