Skip to content

Iechyd a gofal gwybodus – Strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol digidol ar gyfer Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym am wneud y gorau o'r manteision y gall gwasanaethau digidol eu cynnig i gleifion iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae byd gwybodaeth modern yn gyflym, yn hyblyg ac yn symudol. Mae'r ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd a chyda gwasanaethau yn newid o hyd. Mae pobl yn disgwyl i ddarparwyr iechyd a gofal gynnig gwasanaethau mwy rhyngweithiol a phersonol gyda chyfathrebu effeithiol rhwng gweithiwr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau.

Rydym am weld gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn cael yr offer digidol a mynediad at yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'w wneud yn haws i gydlynu gofal a chefnogi pobl yn eu cartrefi neu gymunedau lleol.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau y gallwn gael mynediad at ein gwybodaeth ein hunain sy'n ymwneud â'n hanghenion iechyd a gofal. Bydd hyn yn ein galluogi i reoli ein hiechyd a'n llesiant ein hunain, ac i chwarae rôl weithredol mewn penderfyniadau am y gwasanaethau, y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnom.

Dyma pam ein bod wedi diweddaru ein strategaeth bresennol i nodi gweledigaeth glir i wella mynediad at wybodaeth. Bydd gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg yn trawsnewid ein gwasanaethau iechyd a gofal ac yn sicrhau canlyniadau gwell i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Nid yw'r adnewyddu yn golygu newid mewn polisi. Mae'n adeiladu ar sylfeini ein rhaglen Hysbysu Gofal Iechyd, a sefydlwyd yn 2003, sydd wedi cyflwyno cofnodion a rennir rhwng meddygon teulu a gofal y tu allan i oriau, neilltuo apwyntiadau ar-lein ac e-atgyfeiriadau i apwyntiadau ysbyty.

Mae'r ddogfen hon yn nodi gweledigaeth ar gyfer defnyddio technoleg yn y dyfodol wrth ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal effeithiol a diogel.

Mae wedi'i ddatblygu ar y cyd â'r GIG a chynrychiolwyr llywodraeth leol. Noddir y strategaeth gan Fwrdd Rheoli Gwybodaeth Cenedlaethol y GIG (NIMB), Prif Weithredwyr y GIG a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol.
Rhagwelir y bydd y ddogfen hon yn annog sylwadau ac ymgysylltiad gan yr holl randdeiliaid, yn enwedig cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd. Mae'n bwysig adolygu'r strategaeth ddigidol hon yn rheolaidd, a'i diweddaru wrth i gynllunio i ddarparu'n fwy manwl ar lefel leol a chenedlaethol ddatblygu dros y misoedd nesaf a thu hwnt.  

Cysylltu

Mae eich barn yn bwysig wrth i ni barhau i roi’r strategaeth hon ar waith. A fyddech cystal ag anfon eich ymateb drwy e-bost at: StrategaethIechydaGofalDdigidol@cymru.gsi.gov.uk

Ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #StrategaethIGCD