Skip to content

GIG Cymru

Dolenni perthnasol

Dylai hyn helpu i roi sicrwydd i bobl bod gwasanaethau yn ddiogel, yn effeithiol ac yn dosturiol, a bod cwestiynau’n cael eu holi lle bo angen.
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r trefniadau rhwng y GIG yng Nghymru a’r GIG yn Lloegr i helpu cleifion sy’n byw ar y ffin rhwng Cymru/Lloegr.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
logo: GIG Cymru

Bron i 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru ac yn defnyddio gwasanaethau’r GIG.

Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru

Trosolwg o'r holl waith sy'n digwydd yn sefydliadau’r GIG i wella ansawdd y gofal yw Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru 2015.   

Gwrandewch ar beth sydd gan Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru i ddweud am yr adroddiad ar ein sianel YouTube (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol

Mae’r wefan Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol (dolen allanol) yn rhoi gwybodaeth am sut mae GIG Cymru yn perfformio.

Mae hyn yn cynnwys data nad yw’n bersonol ac na chafodd ei gyhoeddi o’r blaen am berfformiad y gwasanaethau iechyd ar lefelau sy’n ymwneud â:

 • Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau 
 • Ysbytai 
 • Meddygfeydd meddygon teulu.

Ei nod yw rhoi gwybodaeth am sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn perfformio, a chydnabod ac ysgogi gwelliant. Mae Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol yn cyflwyno data a graffiau sy’n cynnwys testun esboniadol, er mwyn cael cipolwg ar wasanaethau’r GIG. Mae’r wefan yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i gynnwys data newydd.

Cyflwynir gwybodaeth am y canlynol:

 • cyfraddau marwolaethau mewn ysbytai, cyfraddau heintio gofal iechyd a chymarebau nyrsys
 • cynnydd mewn gofal sylfaenol o ran mesurau ataliol i ymdrin â materion iechyd o bwys fel clefyd y galon, canser a strôc
 • canlyniadau arolygon boddhad cleifion
 • dolenni i adroddiadau a data perfformiad a gyhoeddir yn lleol.

Cafodd ei ddatblygu gan is-grŵp o’r Tasglu Tryloywder a Marwolaethau. Cefnogwyd y gwaith ar y wefan gan y tasglu, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o ddefnyddwyr gwasanaethau.

Gwasanethau

Mae'r GIG yn darparu gwasanaethau drwy saith o Fyrddau Iechyd a thri o Ymddiriedolaethau GIG Cymru:

 • mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn cael eu darparu gan feddygon teulu a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal mewn canolfannau iechyd a meddygfeydd ledled Cymru
 • mae gofal eilaidd yn cael ei ddarparu drwy wasanaethau'r ysbytai ac ambiwlans
 • mae gofal trydyddol yn cael ei ddarparu gan ysbytai sy'n trin mathau arbennig o salwch megis canser
 • mae gwasanaethau gofal cymunedol fel arfer yn cael ei ddarparu drwy bartneriaith gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol lleol, a'i ddefnyddio yng nghartrefi pobl.

Mae'r canlynol yn ffactorau i'w hystyried gan y gwasanaethau iechyd yng Nghymru:

 • cyfraddau uchel o ganser a chlefydau'r galon
 • cyfran uchel o bobl hŷn  
 • chymysgedd o ardaloedd gwledig, trefol a'r cymoedd.

Ewch i wefan GIG Cymru am ragor o wybodaeth am GIG Cymru.

Lawrlwytho Dogfen