Skip to content

GIG Cymru

Dolenni perthnasol

Dylai hyn helpu i roi sicrwydd i bobl bod gwasanaethau yn ddiogel, yn effeithiol ac yn dosturiol, a bod cwestiynau’n cael eu holi lle bo angen.
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r trefniadau rhwng y GIG yng Nghymru a’r GIG yn Lloegr i helpu cleifion sy’n byw ar y ffin rhwng Cymru/Lloegr.
Rydym wedi datblygu Safonau Iechyd a Gofal newydd er mwyn cefnogi darparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn y GIG yng Nghymru.
logo: GIG Cymru

Bron i 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru ac yn defnyddio gwasanaethau’r GIG.

Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol

Mae’r wefan Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol (dolen allanol) yn rhoi gwybodaeth am sut mae GIG Cymru yn perfformio.

Mae hyn yn cynnwys data nad yw’n bersonol ac na chafodd ei gyhoeddi o’r blaen am berfformiad y gwasanaethau iechyd ar lefelau sy’n ymwneud â:

 • Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau 
 • Ysbytai 
 • Meddygfeydd meddygon teulu.

Ei nod yw rhoi gwybodaeth am sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn perfformio, a chydnabod ac ysgogi gwelliant. Mae Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol yn cyflwyno data a graffiau sy’n cynnwys testun esboniadol, er mwyn cael cipolwg ar wasanaethau’r GIG. Mae’r wefan yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i gynnwys data newydd.

Cyflwynir gwybodaeth am y canlynol:

 • cyfraddau marwolaethau mewn ysbytai, cyfraddau heintio gofal iechyd a chymarebau nyrsys
 • cynnydd mewn gofal sylfaenol o ran mesurau ataliol i ymdrin â materion iechyd o bwys fel clefyd y galon, canser a strôc
 • canlyniadau arolygon boddhad cleifion
 • dolenni i adroddiadau a data perfformiad a gyhoeddir yn lleol.

Cafodd ei ddatblygu gan is-grŵp o’r Tasglu Tryloywder a Marwolaethau. Cefnogwyd y gwaith ar y wefan gan y tasglu, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o ddefnyddwyr gwasanaethau.

GIG Cymru e-Lawlyfr Llywodraetheu

Mae'r llawlyfr yn rhoi manylion am gefndir y diwygiadau yn y GIG yng Nghymru ynghyd â chyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar lywodraethu yn y GIG yng Nghymru. Seilir fframwaith y llawlyfr ar Egwyddorion Llywodraethu sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd Llywodraeth y Cynulliad sy'n gymwys i bob corff cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r egwyddorion hyn yn cynnwys pob agwedd ar lywodraethu ac yn ymgorffori'r gwerthoedd a'r safonau ymddygiad a ddisgwylir ar bob lefel o wasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd y llawlyfr yn cefnogi sefydliadau’r GIG i ddiffinio eu trefniadau, llywodraethu eu rhoi ar waith a’u cynnal. Mae’n darparu cyfeiriad, canllawiau a chymorth i aelodau’r Bwrdd a staff y GIG er mwyn eu galluogi i gyflawni eu cyfrifoldebau eu hunain a sicrhau bod eu sefydliadau’n bodloni’r safonau llywodraethu da a osodir ar gyfer y GIG yng Nghymru.

e-Lawlyfr Llywodraetheu (dolen allanol)

Gwasanethau

Mae'r GIG yn darparu gwasanaethau drwy saith o Fyrddau Iechyd a thri o Ymddiriedolaethau GIG Cymru:

 • mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn cael eu darparu gan feddygon teulu a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal mewn canolfannau iechyd a meddygfeydd ledled Cymru
 • mae gofal eilaidd yn cael ei ddarparu drwy wasanaethau'r ysbytai ac ambiwlans
 • mae gofal trydyddol yn cael ei ddarparu gan ysbytai sy'n trin mathau arbennig o salwch megis canser
 • mae gwasanaethau gofal cymunedol fel arfer yn cael ei ddarparu drwy bartneriaith gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol lleol, a'i ddefnyddio yng nghartrefi pobl.

Mae'r canlynol yn ffactorau i'w hystyried gan y gwasanaethau iechyd yng Nghymru:

 • cyfraddau uchel o ganser a chlefydau'r galon
 • cyfran uchel o bobl hŷn  
 • chymysgedd o ardaloedd gwledig, trefol a'r cymoedd.

Yn yr adran hon gallwch weld pa ddatblygiadau sydd ar droed i wella'r gwasanaethau iechyd, i fonitro perfformiad a mynd i'r afael â'r afiechydon mawr.

Ewch i wefan GIG Cymru am ragor o wybodaeth am GIG Cymru.