Skip to content

Llwybr Gordewdra Cymru gyfan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'n disgrifio pedair lefel wrth fynd i'r afael â gordewdra.

Mae'n nodi'r dulliau ar gyfer atal a thrin gordewdra yng Nghymru, o ataliaeth ac ymyrraeth gynnar yn y gymuned, i lawdriniaeth bariatreg.  

Drwy'r llwybr, mae byrddau iechyd yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau megis awdurdodau lleol:

  • y nod yn Lefel 1 yw sicrhau bod cyfleoedd ar gael i'r cyhoedd er mwyn eu helpu i gyrraedd pwysau iach, a'i gadw
  • mae Lefel 2 yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i blant, pobl fanc ac oedolion sydd am golli pwysau ac y nodwyd bod ganddynt risg uwch o fod yn ordew  
  • y nod yn Lefel 3 yw sicrhau bod gwasanaethau ar gael i blant, pobl ifanc ac oedolion gordew sydd ag un afiachusrwydd neu ragor
  • mae Lefel 4 yn ymwneud â darparu gwasanaethau meddygol a llawfeddygol arbenigol, fel llawdriniaeth bariatreg.

Mae adroddiad 2014 yn gwerthuso cynnydd yn erbyn y pedair lefel gan bob un o 7 bwrdd iechyd Cymru.