Skip to content

Gwnewch Newid am Oes

Dolenni perthnasol

Mae’r crynodebau hyn yn rhoi manylion y cynnydd a wnaed hyd yma o ran ein hamcanion strategol.
Drwy'r rhaglen cydweithfeydd bwyd cymunedol gall pobl gael ffrwythau a llysiau ffres bob wythnos am y pris cyfanwerthu.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Person rhediad

 

Nod Newid am Oes yw eich helpu i fwyta’n dda, symud mwy a byw’n hirach.

Mae'r ffordd fodern o fyw yn golygu bod pobl yn aml yn treulio llai o amser yn symud o gwmpas a mwy o amser yn eistedd o flaen y teledu, y consol gemau neu'r cyfrifiadur. Mae'r holl fwyd parod sydd ar gael a'i gyfleustra yn golygu nad yw llawer o bobl yn bwyta bwyd mor iach ag y gallent. Gall hyn arwain at fod yn rhy drwm neu'n ordew.

Nod Newid am Oes Cymru yw helpu pobl i wneud newidiadau bach i’w ffordd o fyw yn raddol er mwyn gwella'u hiechyd a'u lles.

Dechrau o'r newydd

Mae’r flwyddyn ysgol newydd yn gyfle perffaith i wneud newid iach.

Dyma beth fydd angen i ti ei wneud  - dewis un newid bach – mae pump i ddewis ohonynt.

Pam Newid am Oes?

Gall bod dros bwysau neu'n ordew arwain at gyflyrau difrifol fel clefyd y galon, canser a diabetes math 2. Felly mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros ein hiechyd ac yn cymryd camau i wella'n harferion bwyta ac i wneud mwy o ymarfer corff.

Dilynwch Newid am Oes Cymru

I gael awgrymiadau a’r cyngor diweddaraf ar sut i fwyta'n iach, ymarfer corff ac alcohol, gallwch hefyd ddilyn Newid am Oes Cymru ar:

Twitter logo Twitter

 

Facebook logo Facebook

 

Creu Cymru Egnïol

Amcan y cynllun ymarfer corff, Creu Cymru Egnïol, yw sicrhau bod ymarfer corff yn rhan naturiol o fywydau pobl. Mae hyn yn golygu creu amgylchedd:

  • sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl fod yn fwy egnïol;
  • sy'n helpu plant a phobl ifanc i fyw bywydau egnïol;
  • sy'n annog mwy o oedolion i wneud mwy o ymarfer corff, a hynny yn amlach;
  • sy'n annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Mae bod yn egnïol yn cynnwys llawer o weithgareddau. Gall gynnwys:

  • dringo'r grisiau yn lle defnyddio'r lifft,
  • seiclo neu gerdded yn lle gyrru i'r gwaith, neu
  • chwarae yn y parc gyda'ch plant.

Gweithgareddau bob dydd yw'r rhain - does dim rhaid i chi ymuno â’r gampfa.

Mae'r cynllun yn rhoi sylw i'r manteision a ddaw yn sgil gwneud mwy o ymarfer corff a bwyta'n iachach. Mae hefyd yn dangos ffyrdd hawdd o wneud y newidiadau hyn a chadw atynt.

Ewch i wefan Newid am Oes Cymru (dolen allanol)