Skip to content

Cymorth i  Ychwanegu Gwerth at  Gynhyrchion Pysgodfeydd ac ar gyfer Gwelliannau i Gyfleusterau ar y Lan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r EMFF yn cynnig cymorth ar gyfer buddsoddiad sy’n ymwneud â:

Gwerth ychwanegol, ansawdd cynnyrch a defnyddio dalfeydd dros ben

Mae cymorth ar gael ar gyfer:

  • ychwanegu gwerth at gynhyrchion pysgodfeydd, yn enwedig drwy ganiatáu i bysgotwyr brosesu, marchnata a gwerthu eu dalfeydd eu hunain yn uniongyrchol
  • buddsoddiad arloesol ar gychod sy’n gwella ansawdd cynhyrchion pysgodfeydd

Gwelliannau i Gyfleusterau ar y Lan – porthladdoedd pysgota, mannau glanio, neuaddau arwerthu a llochesi

Mae cymorth ar gael ar gyfer:

  • gwella seilwaith porthladdoedd pysgota, neuaddau arwerthu, mannau glanio a llochesi, gan gynnwys buddsoddiad mewn cyfleusterau casglu gwastraff a sbwriel morol
  • adeiladu neu foderneiddio strwythurau ar gyfer darparu lloches i longau pysgota er mwyn gwella diogelwch pysgotwyr.

Symiau’r Grant


Byddai swm y grant a gynigir yn dibynnu ar amgylchiadau unigol, a byddai bob amser y swm lleiaf a fyddai ei angen i ganiatáu i’r prosiect fynd rhagddo, a heb fod yn llai na £2,400.


Sut i gael rhagor o wybodaeth

Cewch ragor o fanylion drwy ddarllen Cymorth i Ychwanegu Gwerth at Gynhyrchion Pysgodfeydd ac ar gyfer Gwelliannau i Gyfleusterau ar y Lan – Nodiadau Cyfarwyddyd.

Sut i wneud cais

I weld sut mae gwneud cais, darllenwch dudalennau gwe ‘Sut i wneud cais am gyllid o Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop’

Gwrthodir ceisiadau gan gyrff, busnesau neu unigolion sydd: 

  • wedi’u cael yn euog o dwyll o dan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop (EFF) neu’r EMFF
  • wedi’u cael yn euog o dorri’r rheolau’n ddifrifol neu dwyll yn y 12 mis cyn ymgeisio

Darllenwch Ganllawiau’r EMFF ar Dor Rheolau Difrifol a Thwyll.