Skip to content

Coedwigaeth

Dolenni perthnasol

Cynllunir i helpu rheolwyr tir sydd am greu coetir newydd a/neu am reoli coetir sy'n bodoli'n barod.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Coed

Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Mae coetiroedd a choedwigoedd yn creu amgylcheddau sy’n cynnig cyfleoedd i bobl, i fusnesau ac i fioamrywiaeth. Mae coed hefyd yn creu pren, wrth gwrs, sy’n adnodd adnewyddadwy all helpu Cymru i fod yn wlad carbon isel.

Mae strategaeth coedwigaeth Llywodraeth Cymru, Coetiroedd i Gymru, yn nodi uchelgais feiddgar o ran sut y gall coed a choetiroedd gyfrannu fwy fyth at y canlynol:

 • yr amgylchedd
 • economi Cymru
 • pobl Cymru a thu hwnt
Mae’r strategaeth yn ymdrin â choed a choetiroedd Cymru fel ffordd o gyflawni ar draws pedair thema strategol, sef:
 • ymateb i newid yn yr hinsawdd – ymdopi â newid yn yr hinsawdd a helpu i leihau ein hôl troed carbon
 • coetiroedd i bobl – gwasanaethu anghenion lleol o ran iechyd, addysg a swyddi
 • sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig – diwydiannau arloesol a llawn sgiliau’n creu cynnyrch cynaliadwy o Gymru
 • ansawdd amgylcheddol – gwneud cyfraniad pwysig at fioamrywiaeth, tirweddau a threftadaeth, a lleihau pwysau amgylcheddol eraill.

Mae Llywodraeth Cymru am annog pawb sydd â diddordeb yn ein coedwigoedd i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r strategaeth er mwyn sicrhau bod gennym goetiroedd amrywiol amlbwrpas sy’n cael eu rheoli’n dda ar gyfer y presennol a’r dyfodol.

Y newyddion diweddaraf

Chalara (Clefyd Coed Ynn)

Mae Chalara (Clefyd Coed Ynn) yn glefyd difrifol mewn coed ynn ac fe’i hachosir gan ffwng o’r enw Chalara fraxinea. Mae’r clefyd yn achosi i goed ynn golli eu dail ac mae’n difetha corun y coed sy'n dioddef o'r clefyd, a gall ladd coed. Mae'r Cynllun Rheoli Chalara Cymru ar gael nawr.

Phytophthora Ramorum yng Nghymru

Am wybodaeth ar gyfer Brigiad Phytophthora ramorum yng Nghymru, ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Forest Research

Mae Forest Research yn un o'r canolfannau ymchwil mwyaf blaenllaw yn y byd ym maes coetiroedd a choedwigaeth. Dyma asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth, sef adran Llywodraeth y Deyrnas Unedig sydd â chyfrifoldeb am goedwigaeth. Mae gan y ganolfan dimau o arbenigwyr ym maes gwyddorau coedwigaeth a rheoli'r defnydd o dir sy'n canolbwyntio ar  wyddoniaeth gymhwysol ar gyfer cynaliadwyedd coed, coetiroedd a choedwigoedd. Mae'r pryder cynyddol ynghylch newid yn yr hinsawdd ac effeithiau hynny ar yr amgylchedd yn gwneud eu gwaith yn berthnasol, yn bwysig ac yn amserol. Maent yn ymchwilio i'r meysydd canlynol:

 • diogelu coed rhag nifer gynyddol o blâu a heintiau
 •  y gwasanaethau ecosystem y mae coedwigoedd yn eu darparu
 • diogelu bioamrywiaeth mewn coedwigoedd
 • cyfraniad coedwigoedd o ran atafaelu carbon.

Ewch i Forest Research (dolen allanol) am ragor o wybodaeth am waith y ganolfan neu am goed yn gyffredinol.