Skip to content

Strategaeth a Pholisi Bwyd

Dolenni perthnasol

Diwydiant cig coch yng Nghymru sy'n broffidiol, yn effeithlon, yn gynaliadwy ac y arloesol
Wybodaeth am creu sector llaeth yng Nghymru a fydd yn gynaliadwy, yn broffidiol ac yn arloesol.
Diwydiant garddwriaeth gynaliadwy bydd o fudd i bobl ac amgylchedd Cymru.
Mae cyrchu bwyd a diod yn lleol yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
Datblygodd y Cynllun Gweithredu Strategol hwn ar gyfer Twristiaeth Bwyd agenda blaengar Cymru'n Un Llywodraeth Cynulliad Cymru
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Cawl Nwdls Cig Hwyad Mwg Llandudno
Mae’r Uned Strategaeth a Pholisi Bwyd yn gyfrifol am ddatblygu polisïau, gweithredu deddfwriaeth a monitro cynlluniau gweithredu sy’n helpu i ddatblygu’r diwydiant bwyd yng Nghymru.

Mae’r Uned Strategaeth a Pholisi Bwyd wedi datblygu strategaeth fwyd i Gymru ar y cyd â rhanddeiliaid yn y diwydiant, a’n Partneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod. Mae Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru yn amlinellu gweledigaeth eang ynghylch rôl bwyd yng Nghymru, â’r bwriad o ddatblygu cyfeiriad clir lle y gall diwydiant bwyd Cymru dyfu mewn modd cynaliadwy a fydd yn sicrhau elw dros y 10 mlynedd nesaf. Mae’n seiliedig ar egwyddorion datblygu cynaliadwy, sy’n cynnwys agweddau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gynhyrchu a bwyta bwyd.

Mae’n creu sail ar gyfer dull integredig o ddatblygu polisi bwyd yng Nghymru drwy ystyried materion trawsbynciol fel:

  • iechyd
  • diwylliant ac addysg bwyd
  • diogelwch bwyd
  • cynaliadwyedd amgylcheddol
  • datblygu cymunedol

Bwriad y dull integredig hwn yw gwneud y system fwyd yn fwy cadarn a hyrwyddo economi fwyd sy’n fwy cryf yng Nghymru, gan felly wella gallu a chapasiti busnesau bwyd i gystadlu’n effeithiol gartref a thramor.

I ddarllen y strategaeth fwyd cliciwch ar y ddolen yn y ddewislen ar y chwith.

I gael rhagor o wybodaeth am waith yr Uned Strategaeth a Pholisi Bwyd cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at: food.policy@wales.gsi.gov.uk, neu drwy’r post:

Yr Uned Strategaeth a Pholisi Bwyd
Yr Is-adran Datblygu Bwyd, Pysgodfeydd a’r Farchnad
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR