Skip to content

Iechyd planhigion

Dolenni perthnasol

Hysbysiad am barthau wedi'u diffinio i reoli Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
deilen gwyrdd
Mae llawer o blâu ac afiechydon a allai achosi niwed difrifol i'n cnydau a'n planhigion yng Nghymru.

I atal organebau niweidiol rhag lledu, mae rheolau swyddogol ar:

  • fewnforio;
  • symud;
  • cadw rhai mathau o blanhigion, plâu planhigion a deunydd arall.

Diben polisïau a rheoliadau iechyd planhigion yw atal plâu ac afiechydon difrifol ar blanhigion, a allai beryglu amaethyddiaeth a'n hamgylchedd, rhag cael eu cyflwyno a'u lledu. Maent hefyd yn sicrhau, hyd y gellir, nad yw problemau iechyd planhigion yn cael effaith andwyol ar y marchnadoedd hynny sy'n gwerthu cynnyrch amaethyddol.

Mae Arolygiaeth Hadau ac Iechyd Planhigion (PHSI) Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yn gweithredu yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru i sicrhau bod rheoliadau Cymru ar hadau ac iechyd planhigion yn cael eu gorfodi.

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth, wrthi'n monitro a, lle bo angen, yn rheoli Phytophthora ramorum a Phytophthora kernoviae. Mae Phytophthora ramorum yn gwneud i blanhigion fel Rhododendron a rhywogaeth Vaccinium (llus America) wywo ac yn lladd coed llarwydd Japan sy'n gyffredin iawn mewn planhigfeydd coedwigaeth.

Yn dilyn samplu gan yr Arolygiaeth Hadau ac Iechyd Planhigion yn 2006, cafodd rhan o Afon Teifi (o Bont Aberteifi i Lanfair Clydogau) ei dynodi yn rhan a heintiwyd â Ralstonia solanacearum, y bacteria sy’n achosi Pydredd Coch mewn Tatws. O dan Orchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2007, cafodd y rhan o Afon Teifi yr effeithir arni ei dynodi yn barth a reolir ar gyfer Pydredd Coch mewn Tatws. Yn unol â hynny, cyhoeddwyd Hysbysiad Statudol yn y wasg leol ar 28 a 29 Mawrth 2007. Yn ogystal â hynny, tan 31 Mawrth 2007, roedd hysbysiad gwahardd ar dynnu dŵr o’r rhan a effeithir ar gyfer dyfrhau tatws a thomatos. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Pydredd Coch mewn Tatws ar gael ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol - Saesneg yn unig).

E-bost: Planthealthandbiotech@cymru.gsi.gov.uk