Skip to content

Apeliadau

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu a'ch swyddfa lleol.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae gan bob ffermwr a choedwigwr yng Nghymru yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir gan Amaeth a Bwyd a Môr, am eu cymorthdaliadau gan y CE neu eu ceisiadau am grantiau.

Mae’r “Broses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Pherchnogion Fforestydd yng Nhymru” yn weithdrefn syml a fforddiadwy sy’n caniatâu i ymgeiswyr drefnu adolygiad o’r  penderfyniadau sy’n effeithio ar eu taliadau.

Mae dau gam i’r broses:

 • cam 1 - adolygiad gan yr Uned Cyswllt Cwsmeriaid Taliadu Gwledig
 • cam 2 - adolygiad gan banel annibynnol.

Mae’r panel yn gwneud argymhellion i’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd a fydd yn gyfrifol am y penderfyniad terfynol.

Mae'r cynlluniau talu a’r grantiau canlynol yn gymwys ar hyn o bryd i gael eu hystyried o dan y broses apelio

Cynlluniau 2015 (ac wedi hynny):

 • Cynllun y Taliad Sengl (SPS)
 • Cronfa Genedlaethol Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)
 • Cynllun Iawndal TB Cosbau Trawsgydymffurfio TB
 • Grant Busnes i Ffermydd 
 • Cyswllt Ffermio
 • Glastir Mynediad
 • Glastir Uwch
 • Glastir Tir Comin
 • Glastir Coetir
 • Glastir Organig.

Cynlluniau cyn 2015:

 • Cynllun Taliad Sengl
 • Premiwm Tir wedi’i Wella
 • Cynllun Premiwm Coetir Ffermydd (FWPS)
 • Cynllun Coetir Ffermydd
 • Cynllun Ffermio Organig
 • Cynllun Cynnal Organig
 • Ardaloedd Amgylcheddol Sensitif
 • Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid
 • Grant Effeithiolrwydd Glastir
 • Tir Mynydd
 • Tir Cynnal
 • Tir Gofal
 • Premiwm Cnwd Protein
 • Cymorth ar gyfer Cnydau Ynni
 • Cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru
 • Cynllun Cynefinoedd
 • Ffermio Sensitif i Dalgylch.

Manylion cyswllt

Caiff y broses apelio ei gweinyddu gan Uned Apelau'r Is-adran Cynllunio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CPD):

Uned Apelau Taliadau Gwledig Cymru
A04 Adain  y De  
Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ffôn: 03000 257361 / 251382

Caiff gwrandawiadau'r Panel (Cam 2) eu gweinyddu a'u trefnu gan:

Ysgrifenyddiaeth Annibynnol yr Apeliadau
Adeiladau'r Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5HA

Ffôn: 03000 256226 / 257355
E-bost: independentappealssecretariat@gov.wales.