Skip to content

Deddf Tiroedd Comin 2006 - Adran 19, 22 ac Atodlen 2: Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gam-Gofrestrwyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

O dan adran 19, ac atodlen 2, gall ceisiadau gael eu cyflwyno i gywiro anghysondebau a gwallau yn y cofrestrau Tiroedd Comin.

Cefndir

Sefydlodd Deddf Cofrestru Tir Comin 1965 (Deddf 1965) gofrestrau diffiniol o dir comin a meysydd tref a phentref. Cafodd Awdurdodau Cofrestru Tiroedd Comin (Awdurdodau Lleol) eu penodi i lunio cofrestrau tiroedd comin ar gyfer cofnodi manylion hawliau comin. 

Roedd y dasg o sefydlu cofrestrau yn gymhleth a gwelwyd bod Deddf 1965 yn cynnwys diffygion. Er enghraifft, roedd rhai tiroedd wedi'u cam-gofrestru fel tir comin.   Roedd tir arall wedi'i anwybyddu a heb ei gofrestru erioed. Nid oedd Deddf 1965 yn darparu unrhyw ddull i alluogi dileu tir o'r fath o'r gofrestr pan oedd y cofrestru yn derfynol. 

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn awr i gywiro anghysondebau a chamgymeriadau yn y cofrestrau.  Gall Awdurdodau Cofrestru Tiroedd Comin dderbyn ceisiadau o dan adran 19 ac Atodlen 2 o Ddeddf 2006.

  • Mae Adran 19 yn galluogi awdurdodau cofrestru tiroedd comin i gywiro rhai camgymeriadau yn y cofrestrau tiroedd comin 
  • Mae Atodlen 2 yn ei gwneud hi'n bosibl i diroedd sy'n bodloni'r meini prawf perthnasol  gael eu hychwanegu neu eu dileu o'r gofrestr (os nad ydynt wedi'u cofrestru neu os ydynt wedi'u cam-gofrestru).

Daeth Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gamgofrestrwyd) (Cymru) 2017 i rym ar 5 Mai 2017. 

Mae'r rheoliadau hyn yn pennu'r gofynion cyfreithiol ar gyfer ystyried a gwneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau a chynigion o dan adrannau 19, 22 ac Atodlen 2. 

Gall Awdurdodau Cofrestru Tiroedd Comin, lle y mae'r tir wedi'i leoli, bellach dderbyn ceisiadau o dan adran 19 ac Atodlen 2 o Ddeddf 2006. 

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch: CommonsAct2006@wales.gsi.gov.uk

Dolenni defnyddiol

Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gam-gofrestrwyd) (Cymru) 2017 (dolen allanol) (Saesneg yn unig)

Awdurdodau Cofrestru Tiroedd Comin  

Arolygiaeth Gynllunio Cymru