Skip to content

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at sefydliadau cymunedol.

Bydd y grantiau’n darparu cyllid buddsoddi ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau er mwyn cwrdd â’r anghenion lleol a chryfhau cymunedau er mwyn iddynt fedru tyfu a ffynnu.  

Mae’r meysydd allweddol ar gyfer cymorth yn cynnwys: 

  • llunio cynlluniau datblygu cymuned / pentref 
  • buddsoddiadau mewn seilwaith ar raddfa fach, gan gynnwys creu ynni adnewyddadwy a chamau ar gyfer arbed ynni
  • buddsoddiad mewn darpariaeth TGCh, gan gynnwys band eang 
  • gwella mynediad i wasanaethau 
  • buddsoddiadau ac astudiaethau ar gyfer cynnal, adfer ac uwchraddio’r dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol. 
  • buddsoddi yn y gwaith o adleoli gweithgareddau ac addasu adeiladau er mwyn gwella ansawdd bywyd neu gynyddu perfformiad amgylcheddol. 

Cynhaliodd Rhwydwaith Gwledig Cymru Ddigwyddiad Perisgop Byw er mwyn hyrwyddo ymhellach y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig. Roedd yn ddigwyddiad ar gyfer darpar ymgeiswyr a gwnaeth drafod y ffurflen gais ar gyfer datgan diddordeb, y broses a chynghorion o ran arferion da. 

Pwysig: Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen gais briodol ac yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn. Caiff y dyddiadau eu nodi ar y ffurflen. 

Gallwch gael rhagor o fanylion ynghylch y meini prawf ar gyfer ymgeisio drwy ddarllen y Canllawiau ynghylch Datgan Diddordeb a hefyd ddogfennau ategol y cynllun. 

Noder, dylai cynigion ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith twristiaeth ar raddfa fach fynd at Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)