Skip to content

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER a sefydliadau cymunedol eraill.

Bydd y grantiau’n darparu cyllid buddsoddi ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau er mwyn cwrdd â’r anghenion lleol a chryfhau cymunedau er mwyn iddynt fedru tyfu a ffynnu.  

Bydd y meysydd allweddol ar gyfer cymorth yn cynnwys:

  • llunio cynlluniau datblygu cymuned / pentref
  • buddsoddiadau mewn seilwaith ar raddfa fach, gan gynnwys ynni adnewyddadwy
  • buddsoddiad mewn darpariaeth TGCh, gan gynnwys band eang y genhedlaeth nesaf a chynhwysiant digidol
  • gwella mynediad i wasanaethau megis gofal plant, trafnidiaeth wledig a chyngor ariannol
  • buddsoddi mewn gweithgareddau hamdden, seilwaith twristiaeth a gweithgareddau i wella iechyd ac ansawdd bywyd.
Gwybodaeth ar Ddigwyddiad Periscope Byw Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig 

Pwysig: Rhaid i chi sicrhau’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn; gwiriwch ddyddiadau’r cyfnod ar y ffurflen.

Mae manylion pellach ar y meini prawf ar gyfer gwneud cais ar gael drwy ddarllen Nodiadau Cyfarwyddyd Datganiad o Ddiddordeb a dogfennau cynorthwyol y cynllun.

Cynllun

Dyraniad dangosol

Cyfanswm nifer y ceisiadau llawn y disgwylir eu cael

Rownd yn agor

Rownd yn cau

Dyddiad penderfynu ar y Datganiad o Ddiddordeb

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

£3m

25

05-Med-16

31-Hyd-16

13-Ion-17

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

£3m

25

01-Rhag-16

31-Ion-17

31- Maw-17