Skip to content

Grant Busnes i Ffermydd

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y Grant Busnes i Ffermydd (FBG) yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol. 

Mae'r grant yn cyfrannu 40% tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw fel rhai sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Bydd £40 miliwn ar gael dros 4 blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a'r mwyaf sydd ar gael yw £12,000. Dim ond un cais fydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer pob busnes drwy gydol oes y Cynllun.

Y bwriad yw i agor 3 chyfnod ymgeisio ym mlwyddyn ariannol 2017 – 2018, fanylion fel y ganlynol: 

Cyfnod Ymgeisio 1

2 Mai 2017

30 Mehefin 2017

Cyfnod Ymgeisio 2

 

2 Awst 2017

 

29 Medi 2017

Cyfnod Ymgeisio 3

 

29 Ionawr 2018

 

2 Mawrth 2018

Bydd yr eitemau cyfalaf yn cael eu pennu ynghyd â’u cost safonol. Gwelir rhestr lawn o’r eitemau yn y canllawiau isod.

Pwysig: Mae’r ffurflen gais ar gael yma.

Yn y cyfamser, sicrhewch eich bod wedi mynychu un o ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio – Ffermio ar gyfer y dyfodol, er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i wneud cais.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, gallwch e-bostio: fbg@llyw.cymru. Bydd unrhyw ohebiaeth e-bost yn cael ei hanfon o'r cyfeiriad e-bost fbg@llyw.cymru a smu@gov.cymru. Ychwanegwch y cyfeiriadau e-bost hyn at eich llyfr cyfeiriadau / rhestr anfonwyr diogel yn eich system e-bost, bydd hyn yn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl negeseuon e-bost sy'n berthnasol i FBG.

Gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr Rownd 2

Hysbysir ymgeiswyr am ganlyniad eu cais FBG o 2 Tachwedd. Bydd y canlyniad yn cael ei hysbysu trwy e-bost i'r cyfeiriad a bennir ar y cais. 

Gwiriwch ffolderi sbam a sothach ar gyfer negeseuon e-bost oddi wrth SMU@gov.wales.

Gwybodaeth i ymgeiswyr dan Rownd 1 yn unig

Mae e-bost sy’n cadarnhau’r dyfarniad grant sy’n cynnwys rhestr o’r eitemau a ofynnwyd amdanynt ac sydd yn gymeradwy wedi’i chael ei hanfon atoch.  A wnewch chi, os gwelwch yn dda, chwilio am negeseuon e-bost oddi wrth SMU@gov.wales yn eich ffolderi sbam a sothach. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich anfonebau Grant Busnes i Ffermydd (FBG) wedi newid. Rhaid cyflwyno copïau wedi'u sganio o’r anfoneb(au) erbyn Dydd Llun 8 Ionawr 2018 fan bellaf. Os oes unrhyw gwestiynau gennych cysylltwch â smu@gov.cymru. Rhaid cadarnhau’ch cyfeirnod cwsmer (CRN) ym mhob gohebiaeth.