Skip to content

Grant Busnes i Ffermydd

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol, a chyfrannu 40% tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw fel rhai sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Gwelir rhestr lawn o'r eitemau isod. Bydd yr eitemau cyfalaf yn cael eu pennu ynghyd â’u cost safonol. Cyhoeddir y nodiadau canllaw yma yn fuan ynghyd â manylion y cyfnodau ymgeisio a chost safonol pob eitem.
   
Bydd £40 miliwn ar gael dros 4 blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a'r mwyaf sydd ar gael yw £12,000. Dim ond un cais fydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer pob busnes drwy gydol oes y Cynllun.
   
Bydd 3 chyfnod ymgeisio ym mlwyddyn ariannol 2017 - 2018 gyda phob cyfnod yn para 2 fis. Bydd y cyfle cyntaf i ymgeisio ym mis Mai 2017, yr ail ym mis Awst 2017 a'r trydydd ym mis Chwefror 2018.
   
Pwysig: Bydd rhagor o fanylion ar y meini prawf ymgeisio a’r canllawiau yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, gallwch e-bostio:  FBG@wales.gsi.gov.uk

    

 

Lawrlwytho Dogfen