Skip to content

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

Dolenni perthnasol

Ar y diwrnod cyn i Lywodraeth y DU weithredu Erthygl 50, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi rhoi hwb o £223 miliwn i gymunedau gwledig Cymru.
Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cefn gwlad

Caiff y rhaglen hon ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru o dan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Cafodd Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 ei mabwysiadu gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 26 Mai 2015.

Mae hi’n rhaglen fuddsoddi 7 mlynedd sy’n cefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n cyfrannu at yr amcanion canlynol:

  • meithrin cystadleurwydd y byd amaeth
  • sicrhau bod adnoddau cynaliadwyedd yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, a gweithredu ar hinsawdd
  • sicrhau bod economïau a chymunedau yn cael eu datblygu’n diriogaethol mewn modd cytbwys gan gynnwys creu a chynnal swyddi.

Mae’n rhaid i bob prosiect a ariannwyd gan y Rhaglen fod yn gydnaws ag un neu fwy o’r chwe Blaenoriaeth Datblygu Gwledig Ewropeaidd:

  • annog pobl i gyfnewid gwybodaeth ac i arloesi ym maes amaethyddiaeth,  coedwigaeth, ac mewn ardaloedd gwledig
  • gwella hyfywedd a chystadleurwydd ffermydd ym mhob maes amaethyddol ac ym mhob rhanbarth gan hyrwyddo technolegau fferm arloesol a rheolaeth gynaliadwy ar gyfer coedwigoedd,
  • hyrwyddo cadwyni cyflenwi bwyd gan gynnwys prosesu a marchnata cynhyrchion amaethyddol, lles anifeiliaid a rheoli risg wrth adfer
  • cadw a gwella ecosystemau sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth a choedwigaeth
  • hyrwyddo effeithlonrwydd o ran adnoddau â chynorthwyo’r gwaith o symud at garbon isel, sy’n gallu gwrthsefyll effeithiau’r hinsawdd, yn y sectorau amaethyddiaeth, bwyd a choedwigaeth
  • hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gwaith i leihau tlodi a datblygu’r economi mewn ardaloedd gwledig.

Gellir cael cyllid drwy’r cynlluniau a nodwyd isod. Gellir gwneud cais am rai o’r cynlluniau fesul cyfnod a’r rheini’n agor ac yn cau yn rheolaidd yn ystod treigl y Rhaglen.  

Rhaid defnyddio’r ffurflenni priodol ar gyfer pob cynllun wrth gyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb. Dylent roi amlinelliad o’r buddsoddiad arfaethedig, gan esbonio sut y bydd y prosiect yn cael ei gyflenwi yn erbyn pob un o’r meini prawf asesu ar gyfer cyfnod cyflwyno’r Datganiad o Ddiddordeb hwnnw. Caiff ymgeiswyr sy’n llwyddiannus wrth gyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb eu gwahodd i’r ail gam er mwyn iddynt gyflwyno cais llawn.

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yn siop-un-stop ar gyfer newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth am ddatblygu gwledig. Mae o gymorth i bobl feithrin cysylltiadau â phobl, cymunedau, sefydliadau a busnesau eraill ar draws Cymru a’r tu hwnt.

Pwyllgor Monitro Rhaglen
Mae un Pwyllgor Monitro Rhaglen (dolen allanol) yn goruchwylio’r gwaith o roi’r Cynllun Datblygu Gwledig a’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd eraill ar waith i sicrhau eu bod nhw’n cael yr effaith gorau posibl.

Dogfen Rhaglen Datblygu Gwledig
Mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn ddogfen lefel uchel sydd wedi’i datblygu gan ystyried blaenoriaethau datblygu gwledig cyffredin yr Undeb Ewropeaidd. Mae pob blaenoriaeth wedi’i rhannu’n feysydd ymyrryd mwy manwl a elwir yn "feysydd canolbwyntio". Mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn pennu targedau meintioledig yn ôl y meysydd canolbwyntio hyn, ar sail y dadansoddiad o anghenion. Mae hefyd yn disgrifio sut bydd pob pecyn o fesurau yn cael ei ddefnyddio i gyrraedd y targedau a faint o arian fydd yn cael ei ddyrannu ar gyfer pob mesur. Nid yw’n disgrifio sut bydd y pecyn mesurau’n cael ei roi ar waith na manylion y cynlluniau buddsoddi fydd yn cael eu defnyddio i gynnal y cyllid ar gyfer buddiolwyr Rhaglen Datblygu Gwledig.

I gael manylion am ddeddfwriaeth, ewch i:

Rheoliadau'r Undeb Ewropeaidd (dolen allanol)
Cymorth Gwladwriaethol (dolen allanol)
Offerynnau Statudol (dolen allanol)

 EAFRD and LEADER logo