Skip to content

Cyhoeddiadau

Rydym yn cyhoeddi nifer o gyhoeddiadau ynghylch dŵr gan ddefnyddio popeth o ddatganiadiau gweinidogol i adroddiadau.

Codau diogelu dŵr daear ar gyfer Cymru - Dip defaid

23/03/17
Os byddwch yn defnyddio neu’n rhyddhau dip defaid gwenwynig yn ddiofal ar eich tir, gallai lygru dŵr daear.
 

Codau diogelu dŵr daear ar gyfer Cymru - Toddyddion

23/03/17
Dylech ddarllen a dilyn y cod hwn os ydych: yn berchen ar safle lle mae toddyddion yn cael eu defnyddio neu eu storio, neu’n gweithio ar safle o’r fath,  yn danfon toddyddion i safle o’r fath, neu yn ymwneud â digomisiynu safle o’r fath.
 

Codau diogelu dŵr daear ar gyfer Cymru - Tanciau storio tanddaearol

23/03/17
Dylech ddarllen a dilyn y cod hwn os ydych yn storio petrol, diesel, tanwydd gwresogi, olewau gwastraff neu ‘hydrocarbonau petrolewm’ eraill mewn tanc storio tanddaearol.
 

Strategaeth ddŵr i Gymru

14/08/15
Mae'r strategaeth hon yn pennu ein cyfeiriad strategol o ran y polisi dŵr dros yr 20 mlynedd nesaf a thu hwnt. Dŵr yw un o'n hasedau naturiol mwyaf ac mae'n rhan annatod o ddiwylliant, treftadaeth a hunaniaeth genedlaethol Cymru.
 

Canllawiau anstatudol mewn perthynas â Rheoliadau’r Diwydiant Dŵr (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) (Gwybodaeth am Feddianwyr nad ydynt yn Berchenogion) 2014

07/01/15
Rydym yn chwilio am ffyrdd i leihau biliau dŵr pawb. Mae hyn yn rhan o’n gwaith i leihau tlodi yng Nghymru.
 

Canllaw Tariffau Cymdeithasol

10/06/14
Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i alluogi cwmnïau dŵr i lunio tariffau a fydd yn helpu’r bobl sy’n cael y trafferth mwyaf i dalu eu biliau.
 

Canllawiau Cymdeithasol ac Amgylcheddol i Ofwat

10/06/14
Rydym wedi cyhoeddi Canllawiau i'r Ofwat (Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) ynghylch y cyfraniad y gall ei wneud i'n polisïau cymdeithasol ac amgylcheddol.
 

Datganiad Sefyllfa ar y Polisi Dŵr Strategol 2011

08/02/11
Mae’r Datganiad diwygiedig hwn yn cyflwyno’r diweddaraf ynghylch dŵr ers datganiad 2009. Mae’n adlewyrchu’r datblygiadau ac yn tynnu sylw at flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.