Skip to content

Ymddygiad gwrthgymdeithasol – niwsans sŵn

Dolenni perthnasol

Rydym am i'n cymunedau fod yn fannau y mae pobl yn teimlo'n ddiogel yn byw a gweithio ynddynt, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae’r dudalen hon yn cyflwyno Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 a sut mae’n helpu awdurdodau lleol ymdrin â niwsans sŵn.

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Derbyniodd Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (dolen allanol - Saesneg yn unig) yn adeiladu ar ddeddfwriaeth gyfredol er mwyn egluro, symleiddio ac ategu’r pwerau sydd ar gael i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Daeth y Ddeddf i rym ym mis Tachwedd 2003.

Ymdrin â sŵn gwrthgymdeithasol

Cynhwysir Sŵn gan Gymdogion yn Rhan 6 y Ddeddf. Mae’r darpariaethau ar sŵn, a ddaeth i rym yng Nghymru ar 31 Mawrth 2004, yn bwerau galluogi hyblyg sy’n rhoi mwy o ryddid i awdurdodau lleol ymdrin â sŵn sy’n achosi niwsans. Mae’r darpariaethau yn cynnwys:

  • system Hysbysiad o Gosb Sefydlog (FPN) ar gyfer troseddau sŵn mewn tai annedd
  • rhoi’r grym i swyddogion awdurdodedig mewn awdurdodau lleol gyhoeddi FPN
  • caniatáu i awdurdodau lleol gymryd camau gorfodi os na chaiff FPN ei dalu 
  • rhoi mwy o bwerau i swyddogion awdurdodau lleol feddiannu offer sy’n gwneud sŵn
  • pwerau i roi hysbysiad cau i sefydliadau trwyddedig sy’n creu niwsans sŵn.

Os ydych chi’n ymdrin â niwsans sŵn, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i ymdrin â phroblemau sŵn yn y dudalen ‘Cyngor cadarn am sŵn’.