Skip to content

Rhaglen ymchwil amgylcheddol

Mae’r Rhaglen Ymchwil Amgylcheddol yn cefnogi’n hymdrechion i ddiogelu a gwella amgylchedd naturiol a hanesyddol Cymru ac i ddefnyddio tir mewn ffordd gynaliadwy.

Dyma amcanion y rhaglen ymchwil a monitro:

 • darparu gwybodaeth er mwyn llywio datblygiad polisi amgylcheddol yng Nghymru yn y dyfodol, yn arbennig unrhyw ddeddfwriaeth newydd a’i heffaith ar yr amgylchedd, gan ystyried yr angen am ddatblygu cynaliadwy
 • cefnogaeth i roi polisi amgylcheddol ar waith a fydd yn diogelu ac yn gwella rhinweddau amgylcheddol arbennig Cymru
 • darparu gwybodaeth i fonitro i ba raddau y mae targedau amgylcheddol yn cael eu cyflawni.

Mae’r rhaglen yn rhoi sylfaen i’r cynlluniau gweithredu amgylcheddol amrywiol sy’n cael eu datblygu i helpu Cymru i wireddu amcanion cyffredinol Strategaeth Amgylcheddol Cymru.

Adrannau ac Asiantaethau’r Llywodraeth sy’n ariannu’r ymchwil amgylcheddol sy’n berthnasol i Gymru yn bennaf.

 • Adran yr Amgylchedd, Ffermio a Materion Gwledig (DEFRA)
 • Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)
 • Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC)
 • Asiantaeth yr Amgylchedd (EA)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru.

Nod ein rhaglen fydd ategu’r ymchwil sy’n cael ei gwneud gan sicrhau trwy gydariannu a chydlywio prosiectau, bod agweddau Cymreig yn destun ymchwil digonol.

Prosiectau cyfredol

 • Rhwydwaith Monitro Dyfroedd Asid
 • Cymhwyso Senarios Rhagolygon Hinsawdd y DU (UKCP09) yng Nghymru
 • Rhwydwaith Newid Amgylcheddol
 • Fforwm Noddwyr Ymchwil Amgylcheddol
 • Rhestr Nwyon Tŷ Gwydr
 • Partneriaeth Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd ar y Môr
 • Cronfa Ddata Ansawdd Aer Cymru
 • Canolfan Ymchwil Amgylcheddol Cymru
 • Rhaglen Ymchwil Cymru i Forfilod wedi’u Tirio.

Prosiectau wedi’u Cwblhau

 • Monitro Ansawdd yr Aer yn Nhomen Nant-y-Gwyddon
 • Dangosyddion Bioamrywiaeth sy’n berthnasol i Gynlluniau Amaeth-amgylcheddol a diwygio’r PAC
 • Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd ar yr Ucheldir – Monarch 2 a 3
 • Arolwg o Gefn Gwlad
 • ECOSSE 2 – Amcangyfrif y Carbon mewn Pridd Organig – Dal ac Allyrru
 • Effaith Rheoli Tir ar Ansawdd Pridd a Dŵr ym Mhontbren
 • ENVASSO UK – Asesiad Amgylcheddol o’r Pridd ar gyfer Monitro Treialon Slwtsh Carthion Tymor Hir
 • Arfordir y Gogledd – Trosglwyddo o’r Môr i’r Tir
 • Pridd Organig fel Dalfa Garbon
 • Ymgynghoriad ar Garthffosydd Preifat
 • Arfarniad Cymreig a Rhanbarthol o Gynhyrchiant a Datblygiad Adnoddau – Cydgysylltu a Chyfathrebu
 • Cyfaryddeb y Fframwaith Dŵr – Rhaglen Ymchwil Gydweithredol
 • Cyfarwyddeb y Fframwaith Dŵr – Asesiad Economaidd
 • Gwy, Cynllun Gwella Cynefinoedd Powys (WyePHISH).

Dolenni Allanol Cysylltiedig

Rhwydwaith Monitro Dyfroedd Asid

Mae’r rhwydwaith hwn yn monitro effaith cemegol ac ecolegol glaw asid yn y rhannau hynny o Brydain sy’n sensitif i asideiddio.

Ewch i: wefan Rhwydwaith Monitro Dyfroedd Asid (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ansawdd Aer yng Nghymru

Dyma wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru. Mae’n rhoi data monitro cynhwysfawr gan awdurdodau lleol.

Ewch i: wefan Ansawdd Aer yng Nghymru (dolen allanol)

Y Rhaglen Ymchwil i Forfilod wedi’u Tirio

Mae’r rhaglen hon yn trefnu’r ymchwil i’r morfilod, dolffiniaid a llamidyddion, y crwbanod môr a’r heulgwn sydd yn cael eu darganfod wedi’u tirio ar arfordir Prydain.  

Ewch i: wefan Y Rhaglen Ymchwil i Forfilod wedi’u Tirio (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Rhwydwaith Newid Amgylcheddol

Mae’r rhwydwaith hwn yn darparu data ac yn monitro ac yn ymchwilio i newid yn yr amgylchedd.

Ewch i: wefan Rhwydwaith Newid Amgylcheddol (dolen allanol)

Rhestr Nwyon Tŷ Gwydr

Mae’r safle hwn yn rhoi amcangyfrif annibynnol o allyriadau nwyon tŷ gwydr y Deyrnas Unedig.

Ewch i: wefan Rhestr Nwyon Tŷ Gwydr (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Canolfan Ymchwil Amgylcheddol Cymru

Menter gydweithredol yw’r ganolfan i roi ffocws ar drefnu’r ymchwil amgylcheddol strategol sydd ei hangen ar Gymru.

Ewch i: wefan Canolfan Ymchwil Amgylcheddol Cymru (dolen allanol)

Cysylltwch â ni

Y Gangen Tystiolaeth ac Asesu Strategol
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR.

Ebost: environmentalevidence@wales.gsi.gov.uk