Skip to content

Rhaglen dystiolaeth amgylcheddol

Mae'r gwaith a wnaed gan y Rhaglen hon yn cyfrannu at sylfaen dystiolaeth gadarn sy'n cefnogi datblygu polisi ar draws portffolio’r Cyfoeth Naturiol.

Mae'r rhaglen yn ymrwymedig i weithio ar y cyd â phartneriaid mewnol ac allanol i ddarparu tystiolaeth sy'n drawsbynciol a phenodol i Gymru. Mae'r gweithgaredd wedi ei danategu gan Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a'r rhaglen lywodraethu.

Prosiectau cydweithredol wedi’u cefnogi a'u hariannu gan y rhaglen:

Datblygu topoleg cymunedol arfordirol i Gymru

Comisiynwyd yr ymchwil i ddarparu mewnwelediad penodol i nodweddion cymunedau arfordirol Cymru i gefnogi'r broses cynllunio morol.

Taliadau am brosiectau ecosystemau

Rhaglen yw hon lle gwneir taliadau i reolwyr tir ac eraill i gryfhau ecosystemau.

Rhwydwaith monitro dyfroedd yr ucheldir y DU (dolen allanol)

Mae’r rhwydwaith hwn yn monitro effaith cemegol ac ecolegol glaw asid yn y rhannau hynny o Brydain sy’n sensitif i asideiddio.

Ansawdd aer yng Nghymru (dolen allanol)

Dyma wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru. Mae’n rhoi data monitro cynhwysfawr gan awdurdodau lleol.

Y rhaglen ymchwil i forfilod wedi’u tirio DU (dolen allanol)

Mae’r rhaglen hon yn trefnu’r ymchwil i’r morfilod, dolffiniaid a llamidyddion, y crwbanod môr a’r heulgwn sydd yn cael eu darganfod wedi’u tirio ar arfordir Prydain.  

Rhwydwaith newid amgylcheddol yn y DU (dolen allanol)

Mae’r rhwydwaith hwn yn darparu data ac yn monitro ac yn ymchwilio i newid yn yr amgylchedd.

Rhestr nwyon tŷ gwydr (dolen allanol)

Mae’r safle hwn yn rhoi amcangyfrif annibynnol o allyriadau nwyon tŷ gwydr y Deyrnas Unedig.

Byw gyda newid amgylcheddol (dolen allanol - Saesneg yn unig)

Rhwydwaith o 20 o sefydliadau sector cyhoeddus y DU sy'n ariannu, cynnal a defnyddio ymchwil amgylcheddol.

Cysylltwch â ni

Y Gangen Tystiolaeth ac Asesu Strategol
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

Ebost: environmentalevidence@wales.gsi.gov.uk