Skip to content

Rhaglen Dystiolaeth Amgylcheddol

Yn cefnogi tystiolaeth briodol a chadarn ar gyfer datblygu polisi.

Mae'r rhaglen yn ymrwymedig i weithio ar y cyd â phartneriaid mewnol ac allanol i ddarparu tystiolaeth sy'n drawsbynciol a phenodol i Gymru. Mae'r gweithgaredd wedi ei danategu gan Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a'r rhaglen lywodraethu.

Prosiectau cydweithredol wedi’u cefnogi a'u hariannu gan y rhaglen:

  • Datblygu topoleg cymunedol arfordirol i Gymru - Comisiynwyd yr ymchwil i ddarparu mewnwelediad penodol i nodweddion cymunedau arfordirol Cymru i gefnogi'r broses cynllunio morol.
  • Taliadau am brosiectau ecosystemau - Rhaglen yw hon lle gwneir taliadau i reolwyr tir ac eraill i gryfhau ecosystemau.
  • Infograffeg allyriadau Cymru - Defnyddir ffeithluniau rhyngweithiol safon uchel i arddangos cynnydd Cymru tuag at dargedau allyriadau.
  • Rhwydwaith Monitro Dyfroedd yr Ucheldir y DU (dolen allanol, Saesneg yn unig) - Mae’r rhwydwaith hwn yn monitro effaith cemegol ac ecolegol glaw asid yn y rhannau hynny o Brydain sy’n sensitif i asideiddio.
  • Ansawdd Aer yng Nghymru (dolen allanol, Saesneg yn unig) - Dyma wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru. Mae’n rhoi data monitro cynhwysfawr gan awdurdodau lleol.
  • Y Rhaglen Ymchwil i Forfilod wedi’u Tirio DU (dolen allanol, Saesneg yn unig) - Mae’r rhaglen hon yn trefnu’r ymchwil i’r morfilod, dolffiniaid a llamidyddion, y crwbanod môr a’r heulgwn sydd yn cael eu darganfod wedi’u tirio ar arfordir Prydain.  
  • Rhwydwaith Newid Amgylcheddol yn y DU (dolen allanol, Saesneg yn unig) - Mae’r rhwydwaith hwn yn darparu data ac yn monitro ac yn ymchwilio i newid yn yr amgylchedd.
  • Rhestr Nwyon Tŷ Gwydr (dolen allanol, Saesneg yn unig) - Mae’r safle hwn yn rhoi amcangyfrif annibynnol o allyriadau nwyon tŷ gwydr y Deyrnas Unedig.
  • Byw gyda newid amgylcheddol (dolen allanol, Saesneg yn unig) - Rhwydwaith o 20 o sefydliadau sector cyhoeddus y DU sy'n ariannu, cynnal a defnyddio ymchwil amgylcheddol.

Cysylltwch â ni

Y Gangen Tystiolaeth ac Asesu Strategol
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

Ebost: environmentalevidence@wales.gsi.gov.uk