Skip to content

Ffioedd a thaliadau

Dolenni perthnasol

Yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru ‘I wneud cynllun i ddiwygio’r ffioedd a thaliadau sy’n daladwy i reoleiddwyr awdurdodau lleol o ran trwyddedu amgylcheddol.
I wneud cynllun i ddiwygio’r ffioedd a thaliadau sy’n daladwy i reoleiddwyr awdurdodau lleol o ran trwyddedu amgylcheddol.
Mae rheoleiddwyr yn adennill costau eu gwaith trwyddedu amgylcheddol gan ddeiliaid trwyddedau. Mae hyn yn dilyn polisi’r Llywodraeth, ac yn sicrhau bod y costau’n cael eu dyrannu’n deg.
Mae hefyd yn hyrwyddo egwyddor “y llygrwr sy’n talu”.

Mae dwy gyfres o ffioedd, a’r rheini ar wahân ond yn gysylltiedig, sy’n gymwys i weithfeydd trwyddedig:

 • mae’r ffioedd ar gyfer gweithfeydd Rhan A(1) yn cael eu gosod a’u codi gan Cyfoeth Naturiol Cymru
 • mae’r ffioedd ar gyfer gweithgareddau Rhan A(2), gweithfeydd llosgi bychain, gweithgareddau allyrru Rhan B a gweithgareddau toddyddion yn cael eu gosod gan Weinidogion Cymru a’u codi gan awdurdodau lleol Cymru.

Gweithfeydd Rhan A(1)

Gelwir safleoedd sy’n achosi’r risg posibl mwyaf i’r amgylchedd yn weithfeydd Rhan A(1). Caiff y rhain eu rheoleiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae trwyddedau ar gyfer y gweithfeydd hyn yn rheoleiddio eu hallyriadau i’r awyr, dŵr a thir.

Dyma rai enghreifftiau:

 • gorsafoedd pŵer mawr
 • purfeydd metel mawr a gweithfeydd dur
 • safleoedd gwaredu gwastraff mawr neu beryglus
 • safleoedd cynhyrchu moch a dofednod ar raddfa fawr
 • safleoedd cynhyrchu cemegau organig ac anorganig.

Gweithfeydd Rhan A(2)

Mae’r rhan fwyaf o safleoedd sy’n achosi risg posibl canolig i’r amgylchedd yn weithfeydd Rhan A(2). Caiff y rhain eu rheoleiddio gan awdurdodau lleol. Mae trwyddedau i’r gweithfeydd hyn yn rheoleiddio eu hallyriadau i’r awyr, dŵr a thir.

Dyma rai enghreifftiau:

 • gweithfeydd caenu coiliau
 • gweithfeydd swp-galfaneiddio
 • gefeiliau
 • safleoedd castio aloi metel ar raddfa ganolig
 • safleoedd caenu cerrig ffyrdd
 • prosesau eraill sy’n achosi llai o risg i’r amgylchedd.

Gweithfeydd Rhan B

Gelwir y rhan fwyaf o safleoedd sy’n achosi risg posibl isel i’r amgylchedd yn weithfeydd Rhan B. Awdurdodau lleol sy’n rheoleiddio’r rhain hefyd. Mae trwyddedau ar gyfer y gweithfeydd hyn yn rheoleiddio eu hallyriadau i’r awyr.

Dyma rai enghreifftiau:

 • sych-lanhawyr
 • gweithfeydd rendro bychain
 • safleoedd ailchwistrellu cerbydau ffordd
 • safleoedd cynhyrchu compost ar gyfer tyfu madarch.

Gweithfeydd llosgi bychain

Dyma weithfeydd llosgi gwastraff neu weithfeydd cydlosgi sy’n trin llai na’r canlynol, neu sy’n cyfateb i’r canlynol: deg tunnell o wastraff peryglus y dydd neu dair tunnell yr awr o wastraff nad yw’n beryglus. Mae’r ffioedd am y gweithgareddau yma wedi eu cynnwys yn y cynllun, sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau Rhan A(2).

Gweithgareddau allyriadau toddyddion

Dyma’r gweithgareddau y mae Pennod V o’r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol yn gymwys iddynt. Mae’r ffioedd am y gweithgareddau hyn wedi eu cynnwys yn y cynllun, sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau Rhan B.