Skip to content

Strategaeth Ansawdd Aer

Mae gofyn i Lywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig lunio strategaeth genedlaethol ar ansawdd aer yr amgylchedd sy'n pennu amcanion a safonau ar gyfer gwella safon ansawdd aer.

Cyhoeddwyd Strategaeth Ansawdd Aer gyntaf y DU yn 2000 ac mae'n cynnwys polisïau ar gyfer mynd i'r afael â llygredd aer ac yn gosod safonau ansawdd aer ar gyfer wyth math allweddol o lygredd. Mae’r safonau a'r amcanion yn cael eu hadolygu'n rheolaidd er mwyn ystyried y canfyddiadau a'r casgliadau diweddaraf sy'n deillio o waith ymchwil ar effaith llygredd aer ar iechyd yn ogystal â datblygiadau o ran technolegau a pholisïau.

Mae’r strategaeth yn:

  • amlinellu’r ffordd ymlaen ar gyfer cynllunio a mynd i’r afael â materion ansawdd aer
  • pennu safonau ac amcanion ansawdd aer
  • cyflwyno polisi newydd ar gyfer mynd i’r afael â mân ronynnau
  • nodi polisïau newydd posibl a allai roi manteision iechyd pellach a symud yn nes tuag at fodloni amcanion y strategaeth.

Cyhoeddwyd y Strategaeth Ansawdd Aer ym mis Gorffennaf 2007. Mae ar gael ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Mae Cyfrol 1 (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn cynnwys y strategaeth.

Mae Cyfrol 2 (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn rhoi gwybodaeth am y dystiolaeth y seiliwyd y strategaeth arni.