Skip to content

Ansawdd aer

Mae ansawdd aer yn ffordd o fesur pa mor dda yw’r aer o’n hamgylch. Mae’n cael ei fesur yn ôl faint a pha fath o lygryddion sydd ynddo.

Mae aer wedi’i lygru os yw’n cynnwys sylweddau a all gael effaith niweidiol ar iechyd pobl a’r amgylchedd. Gall ansawdd aer gwael effeithio ar iechyd pobl, anifeiliaid a phlanhigion.

Rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol, Adnoddau Naturiol Cymru, y diwydiant a rhanddeiliaid eraill i amddiffyn a gwella ansawdd aer yng Nghymru.

Dolenni Defnyddiol

Fforwm Ansawdd Aer Cymru

Cewch y wybodaeth ganlynol ar wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru (dolen allanol):

 • gwybodaeth am ansawdd aer
 • y llygryddion sy’n cael eu mesur
 • yr effaith ar yr amgylchedd
 • sut mae ansawdd aer yn cael ei fonitro.

Archif Ansawdd Aer y DU (UK Air Quality Archive)

Mae’r Archif Ansawdd Aer y DU (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn cynnwys gwybodaeth am achosion ac effaith llygredd. Mae’n cynnwys bwletin rhagolygon, crynodebau 24 awr ac erthyglau.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Mae wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn gweithio i reoli ansawdd aer ledled y DU.

Cewch fwy o wybodaeth am y canlynol ar eu gwefan:

 • strategaeth Ansawdd Aer y DU
 • deddfwriaeth yr UE a Rhyngwladol
 • rheoli ansawdd aer lleol
 • paneli, grwpiau a ffora ar lygredd aer diwydiannol
 • rheoliadau
 • cyhoeddiadau
 • gwyddoniaeth ac ymchwil.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) yn uno swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae hefyd wedi cymryd rhywfaint o’n swyddogaethau ni. Bydd yn gweithio i sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru’n cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio mewn ffordd gynaliadwy, heddiw ac yn y dyfodol.

Ansawdd aer yn Lloegr

Un o brif amcanion Asiantaeth yr Amgylchedd yw amddiffyn a gwella’r amgylchedd a hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Mae’r asiantaeth yn ganolog i’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau amgylcheddol llywodraeth ganolog drwy ei gwaith a’i swyddogaethau.

Cewch fwy o wybodaeth am y canlynol ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd (Saesneg yn unig):

 • monitro simneiau, staciau a ffliwiau diwydiannol
 • monitro allyriadau o simneiau a ffliwiau gan ddefnyddio labordai achrededig a staff ardystiedig
 • monitro ansawdd aer yr amgylchedd
 • cyfarpar cludadwy ar gyfer monitro allyriadau
 • Uned Modelu ac Asesu Ansawdd Aer (AQMAU).

Ansawdd aer yn yr Alban

Mae’r Scottish Environment Protection Agency (SEPA) yn gweithio i ddeall a gwella Ansawdd aer yn yr Alban (dolen allanol, Saesneg yn unig). Mae’n rheoleiddio a monitro gweithgareddau diwydiannol penodol yn yr Alban a all greu llygredd sy’n cael ei ledu yn yr aer yn lleol. Mae gwaith yr asiantaeth yn cynnwys gweithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill a’u cyfarwyddo er mwyn rheoli a gwella ansawdd aer. Gall hefyd ddarparu cyngor ar bolisi ac ar weithredu i lywodraeth, y diwydiant a’r cyhoedd ar reoli llygredd a materion amgylcheddol eraill.

Mae hefyd yn gweithio tuag at gyflawni amcanion a thargedau’r Alban a’r DU i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd fyd-eang a llygryddion sy’n croesi ffiniau.

Ansawdd aer yng Ngogledd Iwerddon

Northern Ireland Air yw’r wefan ar gyfer Ansawdd aer yng Ngogledd Iwerddon (dolen allanol, Saesneg yn unig). Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ansawdd aer, monitro, lefelau llygredd a materion sy’n gysylltiedig ag ansawdd aer.