Skip to content

Ynni’r môr

llanwau

Mae gan Gymru’r potensial i fod yn arweinydd byd ym marchnad ynni’r môr.

Mae gan Gymru:

 • 1200km o arfordir; 
 • porthladdoedd môr dwfn mewn lleoliadau strategol; 
 • seilwaith grid hawdd ei ddefnyddio; 
 • sylfaen weithgynhyrchu;
 • hyd at 6.2GW (GigaWatt) o gapasiti cynhyrchu (yn fras) – dros 10GW os cynhwysir y Morglawdd dros Aber Hafren.

Fel Llywodraeth, rydym wedi gwneud y canlynol:

 • buddsoddi £1m drwy Fframwaith Strategol Ynni Adnewyddadwy’r Môr er mwyn deall ein hadnodd. Rydym yn gweithio gyda Halcrow i nodi pa seilwaith sydd ei angen ar y diwydiant;
 • gweithio gydag Ystad y Goron i agor y moroedd o amgylch Cymru sydd â’r potensial i gael eu defnyddio ar gyfer dyfeisiau ynni adnewyddadwy’r môr; 
 • cefnogi gwaith gweithgor Ynni Morol Sir Benfro.  Partneriaeth yw hon rhwng y byd academaidd a’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Maen nhw’n cydweithio i sefydlu Sir Benfro fel ‘canolfan ragoriaeth’ i gynhyrchu trydan morol cynaliadwy.

Pethau allweddol y byddwn yn eu gwneud

Yn ystod tymor y Llywodraeth hon, byddwn yn:

 • arwain y gwaith o ddatblygu sector ynni’r môr cystadleuol yng Nghymru drwy ysgogi cydweithredu rhwng byd busnes, y byd academaidd a’r sector cyhoeddus;
 • cwblhau ein prosiect seilwaith ynni’r môr er mwyn nodi safleoedd strategol ar gyfer datblygu ynni’r tonnau a ffrwd y llanw a’r camau ehangach y bydd angen eu cymryd i’w cefnogi;
 • gweithio gydag Ystad y Goron a’r diwydiant i ddatblygu rownd prydlesu ynni’r môr ar gyfer dyfroedd Cymru;
 • parhau i helpu sefydliadau fel y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) a phrosiect Ehangu Sectorau Arfordirol a Morol Cymwysedig mewn Dull Cynaliadwy (SEACAMS) i ddatblygu arbenigedd a thechnolegau er mwyn ateb y galw cynyddol am ynni adnewyddadwy’r môr;
 • rhoi gwybodaeth a chanllawiau i sector ynni adnewyddadwy’r môr ar y cyfleoedd sy’n bosibl yn nyfroedd Cymru;
 • gweithio â phartneriaid i hyrwyddo Cymru fel canolfan ar gyfer ynni adnewyddadwy’r môr; 
 • ymchwilio i ddulliau o fwrw ymlaen â’r gwaith o osod araeau ynni’r môr;
 • sicrhau bod gan ddarparwyr hyfforddiant yr adnoddau i brosiectau ynni’r môr allu cael eu cynnal;
 • parhau i roi pwysau ar Lywodraeth y DU i sicrhau ateb teg i’r Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy rhag i Gymru golli allan. Mae’n bwysig hefyd bod y cynllun i Ddiwygio’r Farchnad Drydan yn cynnig system decach a chryfach i gynorthwyo prosiectau ynni’r môr yng Nghymru.