Skip to content

Tlodi tanwydd

Dolenni perthnasol

Nod y ddogfen dechnegol hon oedd tynnu sylw at y newidiadau mewn lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru ers arolwg 2008 Byw yng Nghymru.
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi £13 miliwn ychwanegol i gadw cartrefi Cymru’n gynnes.
Mae lleihau tlodi, yn arbennig tlodi cyson, yn rhai o'n hardaloedd a'n cymunedau tlotaf yn ganolog i agenda polisi Llywodraeth Cymru.
Cyngor a chymorth ar sut i arbed ynni yn y cartref.
Canllawiau ar gamau i'w cymryd yn lleol er mwyn mynd i'r afael â thlodi tanwydd.
Rheiddiadur

Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd os yw’n gwario 10% neu fwy o’i hincwm ar gostau ynni, gan gynnwys Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu fudd-daliadau Llog Morgais neu’r Dreth Gyngor ar costau ynni.

Mae aelwyd sy’n gorfod gwario 20% neu fwy ar danwydd mewn tlodi tanwydd difrifol.

Pwy sy’n dioddef tlodi tanwydd?

Mae pobl sy’n cael anhawster i gynhesu eu cartrefi fel arfer ar incwm isel.  Yn aml, dyma’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Sut ydych chi’n ymdrin â thlodi tanwydd?

Gall gwella effeithlonrwydd system danwydd eich cartref wneud gwahaniaeth mawr i’ch biliau tanwydd.

Beth sy’n cael ei wneud?

Rydym yn helpu aelwydydd sy’n agored i niwed ac sydd ar incwm isel i leihau eu biliau ynni ac i gynhesu eu cartrefi’n fwy effeithiol trwy gynllun Nyth.  

Rydym yn buddsoddi hyd at £100 miliwn yn y cynllun hwn dros 5 mlynedd y contract. Bydd hyn yn gwneud i bobl sy’n berchen ar eu tai eu hunain a phobl sy’n rhentu’n breifat ddefnyddio’u hynny’n fwy effeithiol. Disgwylir y bydd Nyth yn rhoi cyngor a help i hyd at 15,000 o aelwydydd yng Nghymru bob blwyddyn. Bydd yn helpu pobl i leihau eu biliau ynni.

Pob blwyddyn, bydd tua 4,000 o aelwydydd cymwys yn cael pecyn gwella ynni cartref. Dyma’r cyngor fydd yn y pecyn:

  • inswleiddio atig neu waliau ceudod
  • inswleiddio waliau solet
  • gosod bwyler newydd
  • gosod system gwres canolog
  • technolegau adnewyddadwy

Yn ogystal â’r cynllun Nyth, mae gennym gynllun o’r enw arbed, sy’n gynllun ardal. Mae Nyth yn helpu aelwydydd ac mae arbed yn gwneud gwelliannau i gymunedau yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Hefyd, rydym yn annog tenantiaid tai cymdeithasol ddefnyddio eu hynni’n fwy effeithiol trwy Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS).