Skip to content

Tlodi tanwydd

Dolenni perthnasol

Nest wedi'i gynllunio i gynorthwyo perchnogion cartrefi i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.
Nod y ddogfen dechnegol hon oedd tynnu sylw at y newidiadau mewn lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru ers arolwg 2008 Byw yng Nghymru.
Mae lleihau tlodi, yn arbennig tlodi cyson, yn rhai o'n hardaloedd a'n cymunedau tlotaf yn ganolog i agenda polisi Llywodraeth Cymru.
Canllawiau ar gamau i'w cymryd yn lleol er mwyn mynd i'r afael â thlodi tanwydd.
Rheiddiadur

Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd os yw’n gwario 10% neu fwy o’i hincwm ar gostau ynni, gan gynnwys Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu fudd-daliadau Llog Morgais neu’r Dreth Gyngor ar costau ynni.

Mae aelwyd sy’n gorfod gwario 20% neu fwy ar danwydd mewn tlodi tanwydd difrifol.

Pwy sy’n dioddef tlodi tanwydd?

Mae'r bobl sy'n ei chael yn anodd i wresogi eu cartrefi yn byw ar incwm isel fel arfer, a hwy yn aml yw'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

Sut ydych chi’n ymdrin â thlodi tanwydd?

Mae gwella eich cartref fel ei fod yn defnyddio ynni'n fwy effeithiol yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i'ch biliau ynni.

Beth sy’n cael ei wneud?

Dechreuodd Nyth, cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2011 ac rydym yn buddsoddi £100 miliwn yn y cynllun hwn dros 5 mlynedd y contract.

Ffoniwch y rhif ffôn am ddim 0808 808 2244 neu ewch i wefan Nyth (dolen allanol) am gymorth a chyngor.

Rydym yn helpu cartrefi incwm isel a chartrefi bregus i ostwng eu biliau ynni a gwresogi eu cartrefi yn fwy fforddiadwy drwy ein cynllun Nyth. Gwyliwch fideo yn dangos sut mae cynllun Nyth wedi helpu un cartref (dolen allanol, Saesneg yn unig). 

Nwy Prydain sy'n rheoli ein cynllun Nyth. Nid ydym yn gwneud unrhyw alwadau diwahoddiad fel rhan o'r cynllun.  

Nod y cynllun yw helpu hyd at 15,000 o gartrefi bob blwyddyn gyda cyngor a chymorth ar:  

 • ddulliau o arbed ynni a sicrhau bod eich cartref yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol
 • tariffau ynni a sicrhau eich bod ar y tariff mwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau
 • gweld a oes gennych hawl i dderbyn budd-daliadau.

Bydd Nyth hefyd yn gwella effeithiolrwydd ynni eiddo preifat ac eiddo preifat sy'n cael ei rentu os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd :

 • bod deiliad tŷ neu rhywun y maent yn byw gyda hwy yn derbyn budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd
 • eu bod yn byw mewn cartref sy'n eiddo preifat neu sy'n cael ei rentu'n breifat
 • bod yr eiddo yn defnyddio ynni'n effeithiol gyda Tystysgrif Perffomiad Ynni o F neu G

Bob blwyddyn bydd oddeutu 4,000 o gartrefi cymwys yn derbyn pecyn gwella cartref.  Gallai'r pecyn gynnwys:

 • inswleiddio atig neu wal geudod
 • inswleiddio wal soled
 • boeler newydd
 • gwresogi canolog
 • technolegau adnewyddadwy

Rydym hefyd yn ceisio sicrhau bod tai cymdeithasol yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol drwy Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Mae gennym gynllun yn seiliedig ar ardal sy'n ategu cynllun Nyth, o'r enw Arbed. Mae'r ddau gynllun yn golygu y gallwn helpu cartrefi sy'n dioddef tlodi tanwydd.  Mae Nyth yn rhoi cymorth i gartrefi, tra bo arbed yn helpu i sicrhau gwelliannau wedi'u targedu i gymunedau o fewn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.