Skip to content

Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Effeithlonrwydd ac Arbedion Ynni

Dolenni perthnasol

Yn amlinellu sut y byddwn yn gweithredu i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr y mae Cymru’n eu cynhyrchu a sut y byddwn yn paratoi ar gyfer yr effeithiau newid yn yr hinsawdd.
Yn esbonio sut ydym am greu economi gynaliadwy, carbon isel i Gymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
clawr: Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni

Mae’r cynllun hwn yn canolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn ei wneud i leihau tlodi tanwydd, lleihau allyriadau a chynyddu’r defnydd effeithlon o ynni.

Aethom ati i ymgynghori ynghylch y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni yn 2009. Ar ôl derbyn yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn fe gyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig o’r Strategaeth Tlodi Tanwydd yn 2010 a fersiwn ddiwygiedig o’r Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni yn 2011.

Bydd y camau gweithredu yn helpu:

  • i leihau tlodi tanwydd a helpu i roi ein Strategaeth Tlodi Tanwydd ar waith,
  • i leihau allyriadau nwy tŷ gwydr a helpu i roi ein Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd ar waith,
  • i greu swyddi a chyfleoedd busnes a chefnogi ein Strategaeth Swyddi Gwyrdd,
  • i wella perfformiad adeiladau yng Nghymru o ran eu defnydd o ynni, i wella ansawdd y stoc adeiladau a chwtogi ar gostau ynni,
  • i adfywio cymunedau drwy wella adeiladau a thrwy greu swyddi a chyfleoedd busnes a fydd yn arwain at gymunedau mwy cydlynol a mwy cynaliadwy,
  • i lywio ein polisi ynni Cymru: Chwyldro Carbon Isel,
  • i roi’r gallu i bobl, sefydliadau a busnesau leihau’r lefelau ynni maen nhw’n eu defnyddio a bod yn fwy effeithiol o ran yr ynni maen nhw’n ei ddefnyddio a’u hannog i wneud hynny,
  • i sicrhau bod adnoddau yn cael eu defnyddio’n decach o fewn ein cymdeithas.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â thîm y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni.

E-bost: neespteam@wales.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen