Skip to content

Ynni

Dolenni perthnasol

Yn rhestru’r buddiannau sy’n cael eu darparu gan ddatblygiadau gwynt ar y tir.
Yn fforwm ar gyfer ymgysylltu ag uwch arweinwyr yn y diwydiant ynni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
fferm gwynt

Y polisïau a’r gwaith y byddwn yn ei wneud i’n helpu i greu economi gynaliadwy, carbon isel ar gyfer Cymru.

Roedd Cymru unwaith yn arweinydd byd ym maes ynni carbon. Rydym am i Gymru wneud yr un peth yn achos ynni carbon isel. 

Ein nod yw gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau Cymru. Wrth wneud hyn, ein nod yw sicrhau y manteisir yn llawn ar y newid tuag at economi carbon isel er mwyn sicrhau dyfodol cyfoethocach, cryfach a mwy cynaliadwy i Gymru. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector cymdeithasol i wireddu’r uchelgais hwn. Mae ein hymrwymiad i weithio gyda byd busnes i gyflawni’r nodau hyn yn flaenoriaeth bwysig.

Rydym am fynd ati mewn ffordd wirioneddol gynaliadwy i fod yn economi carbon isel. Rydyn ni o’r farn y daw rhaglen Ynni Cymru â manteision eang i Gymru. Rydym yn credu y bydd ein rhaglen Ynni Cymru yn creu llu o fanteision i Gymru a hynny er lles hirdymor ein busnesau a’n cymunedau.