Skip to content

Canllawiau manwl i Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae'r Gyfarwyddeb yn gymwys i gynlluniau a rhaglenni newydd neu ddiwygiedig.

Y Gyfarwyddeb a Rheoliadau Cymru

O dan Gyfarwyddeb (2001/42/EC) yr UE (yn Saesneg yn unig) ar Asesiad Amgylcheddol Strategol ("y Gyfarwyddeb"), mae'n ofynnol bod asesiad amgylcheddol yn cael ei gynnal o rai cynlluniau a rhaglenni sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd. Y nod yw sicrhau y caiff yr amgylchedd ei ddiogelu, a hynny ar lefel uchel, a chyfrannu at integreiddio ystyriaethau amgylcheddol i'r gwaith o baratoi a mabwysiadu cynlluniau a rhaglenni gyda golwg ar hyrwyddo datblygu cynaliadwy".

Mae'r Gyfarwyddeb yn gymwys i gynlluniau a rhaglenni newydd neu ddiwygiedig y mae eu gweithred baratoadol ffurfiol gyntaf yn digwydd ar ôl 21 Gorffennaf 2004. Bydd yn dal yn ofynnol i gynnal Asesiad Amgylcheddol Strategol o gynlluniau a rhaglenni pan fo'r weithred baratoadol ffurfiol gyntaf yn digwydd cyn y dyddiad hwn os nad ydynt wedi cael eu mabwysiadu, na’u cyflwyno i weithdrefn ddeddfwriaethol sy'n arwain at eu mabwysiadu, cyn 22 Gorffennaf 2006.

Cyfrifoldeb cyffredinol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yw gweithredu'r Gyfarwyddeb ledled y DU. Er hynny, y Cynulliad sy'n gyfrifol am ei chymhwyso i gynlluniau a rhaglenni yng Nghymru.

Mae'r Gyfarwyddeb wedi'i throsi i gyfraith y DU mewn perthynas â Chymru drwy Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 (S.I. 2004/1656 (W/170)) ("Rheoliadau Cymru"). Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys i gynlluniau a rhaglenni sy'n ymwneud yn unig â Chymru gyfan neu ag unrhyw ran o Gymru.

Rhaid i gynlluniau a rhaglenni sy'n effeithio ar Gymru gyfan neu ar ran o Gymru ynghyd â rhan arall o'r DU gydymffurfio â Rheoliadau'r DU, sef Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 (S.I. 2004/1633)), ond mae'r gofynion yn debyg - gweler yr adran berthnasol isod.

Mae'r sefyllfa gyfreithiol sy'n ymwneud â'r system cynllunio defnydd tir ychydig yn wahanol - gweler yr adran berthnasol isod.

Canllawiau ar Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gyfer Cynlluniau a Rhaglenni Trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr

Ymdrinnir â chynlluniau a rhaglenni sy'n ymwneud â phob rhan neu ran o Gymru, ac â phob rhan neu unrhyw ran o Loegr o dan Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 2004.

Mae'r adran iechyd wedi ymgynghori ar ganllawiau iechyd a'r asesiad amgylcheddol strategol, ond bydd y canllawiau hyn yn berthnasol i Loegr yn unig. 

Yn achos cynlluniau a rhaglenni sy'n cael eu gweithredu yng Nghymru neu sy'n effeithio arni, dyma'r cyrff ymgynghori

  • Cyngor Cefn Gwlad Cymru;
  • Asiantaeth Amgylchedd Cymru;
  • CADW.

Yn achos cynlluniau a rhaglenni sy'n cael eu gweithredu yn Lloegr, dyma'r cyrff ymgynghori

  • Natural England;
  • English Heritage; and 
  • Asiantaeth yr Amgylchedd.

Os yw'r cynllun neu'r rhaglen yn effeithio ar Ogledd Iwerddon neu ar yr Alban, rhaid ymgynghori â'r cyrff neu'r awdurdodau perthnasol yno.

Asesiad Amgylcheddol Strategol a Chynllunio Defnydd Tir

Yn 2006, fe gyhoeddwyd Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol ac ynddo, mae canllaw gweithredol.

Yr Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Arfarniadau o Gynaliadwyedd

Efallai y bydd achosion eraill pan fydd awdurdod cyfrifol am gynnal Asesiad Amgylcheddol Strategol fel rhan o arfarniad ehangach o gynaliadwyedd. Bydd yn golygu ehangu ei gwmpas i gynnwys effeithiau cymdeithasol ac economaidd.

Gellir cynnwys yr adroddiad amgylcheddol mewn adroddiad arfarnu ehangach, ond rhaid iddo ddangos yn glir fod y Gyfarwyddeb wedi cydymffurfio, er enghraifft, drwy gyfeirio at yr elfennau sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer adroddiad amgylcheddol.

Cysylltiadau eraill/Canllawiau ar Asesiad Amgylcheddol Strategol

Ewch i: wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru: Asesiadu amgylcheddol (dolen allanol)

Ewch i: wefan Swyddfa Gogledd Iwerddon (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ewch i: wefan Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ewch i: wefan Gweithrediaeth yr Alban (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ewch i: wefan Asesiad Amgylcheddol Strategol a Bioamrywiaeth: Canllawiau ar gyfer Ymarferwyr: Royal Society for the Protection of Birds (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Os hoffech gael gwybodaeth am ganllawiau i'r Asesiad Amgylcheddol Strategol arfaethedig neu ddigwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod

Asesiad Amgylcheddol Strategol
Cangen Datblygu Cynaliadwy
Llywodraeth Cynulliad Cymru
3ydd Llawr
Parc Cathays 2
Caerdydd
CF10 3NQ
 
029 2082 1728
 
SEA@wales.gsi.gov.uk