Skip to content

Asesiad Amgylcheddol Strategol

Tirwedd Cymraeg

Proses yw Asesiad Amgylcheddol Strategol sy’n edrych ar effeithiau tebygol cynlluniau neu raglenni ar yr amgylchedd cyn iddynt ddechrau.

Y nod yw integreiddio Asesiad Amgylcheddol Strategol â chamau datblygu cynllun neu raglen a dylanwadu ar bob rhan o’r broses benderfynu.

Fel rhan o reoliadau’r Asesiad Amgylcheddol Strategol, mae disgwyl i rai cynlluniau a rhaglenni arfaethedig a allai gael effaith ar yr amgylchedd asesu'r effaith honno.  Gwneir hynny trwy gyhoeddi Adroddiad Amgylcheddol ac yna ymgynghori â Cadw, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd (y Cyrff Ymgynghori ar gyfer Cymru).

Mae rheoliadau’r Asesiad Amgylcheddol Strategol yn ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau a rhaglenni arfaethedig penodol a allai effeithio ar yr amgylchedd, asesu eu heffaith debygol drwy lunio Adroddiad Amgylcheddol ac ymgynghori wedi hynny â Cadw, y Cyngor Cefn Gwlad ac Asiantaeth yr Amgylchedd (Cyrff Ymgynghori Cymru).

Nid oes rhestr orffenedig o gynlluniau a rhaglenni y bydd y rheoliadau yn ymwneud â hwy. Bydd yn rhaid ystyried pob achos yn unigol. Mater i’r sefydliad sy’n paratoi’r cynllun neu’r rhaglen yw penderfynu a yw’r rheoliadau yn gymwys i’r cynllun neu’r rhaglen. Mae’r Canllawiau i Ymarferwyr ar y Gyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol yn awgrymu rhestr o gynlluniau a rhaglenni a gaiff eu dal ac mae hefyd yn nodi’r meini prawf ar gyfer cymhwyso’r Gyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol.

Ni fydd y Gyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol yn ymwneud â chynlluniau a rhaglenni y dechreuodd gwaith yn ffurfiol arnynt cyn 21 Gorffennaf 2004 oni bai eu bod yn dal heb eu mabwysiadu erbyn 21 Gorffennaf 2006.

Mae mwy o ganllawiau manwl ar gael ar y safle hwn a bydd o ddefnydd i’r rheini sy’n rhan o’r gwaith o gynnal Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gynllun neu raglen. Gallwch hefyd weld y Canllawiau i Ymarferwyr ar y Gyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol (dolen allanol, Saesneg yn unig) , Cyfarwyddeb (2001/42/CE) yr UE (dolen allanol, Saesneg yn unig) a Rheoliadau (OS 2004/1656 (W/170)) Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) (dolen allanol, Saesneg yn unig).

I roi gwybod i ni am yr Asesiadau Amgylcheddol Strategol yr ydych yn eu cynnal, anfonwch e-bost at SEA@wales.gsi.gov.uk.

Manylion Cyswllt

Asesiad Amgylcheddol Strategol
Is Adran Dyfodol Cynaliadwy
Llywodraeth Cymru
3ydd Llawr
Parc Cathays 1
Caerdydd
CF10 3NQ
 
029 2082 1728
 
SEA@wales.gsi.uk