Skip to content

Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol

Dolenni perthnasol

Materion ffermio a chefngwlad sydd gyda effaith ar eich busnes amaethyddol.
Dyma'r safonau y mae'r Undeb Ewropeaidd wedi'u gosod y bydd yn rhaid i ffermwyr eu bodloni i gael taliadau PAC.
Tir fferm

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion o'r Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol. Mae'n cynnwys pam fod angen i chi wybod am reoliadau a beth i’w wneud os oes posibilrwydd y gallant effeithio ar waith sydd gennych mewn golwg.

Ar 19 Awst 2002, daeth Rheoliadau’r Comisiwn Ewropeaidd i rym. Oedd y rhain yn berthnasol i holl dir heb ei drin a lled-naturiol Cymru (ac eithrio coedwigaeth a choetiroedd sydd eisoes â’u rheoliadau eu hunain).                                           

Mae Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (2002) ar gyfer tir heb ei drin ac ardaloedd lled-naturiol bellach wedi’u hymestyn i gynnwys prosiectau mawr ar gyfer ailstrwythuro daliadau tir yng nghefn gwlad. Nid oes unrhyw newidiadau i’r Rheoliadau yn ymwneud â gwelliannau amaethyddol ar dir heb ei drin neu ardaloedd lled-naturiol. Daeth y rheoliadau diwygiedig (Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007) i rym ar 31 Hydref 2007.

Os ydych naill ai am :

  • wneud gwelliannau amaethyddol ar dir heb ei drin neu led-naturiol; neu,
  • gynnal prosiect ailstrwythuro daliad tir yng nghefn gwlad ar unrhyw fath o dir amaethyddol;

bydd angen i chi ymgynghori â ni cyn mynd gam ymhellach.

O dan y Rheoliadau, mae’n anghyfreithlon cynnal prosiect amaethyddol o’r fath heb gael penderfyniad sgrinio. Gall peidio â gwneud hyn arwain at gael eich erlyn, eich gorfodi i adfer y tir fel yr oedd a/neu gosb Trawsgydymffurfio ar eich Cynllun Taliad Sengl (SPS).