Skip to content

Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol

Dolenni perthnasol

Materion ffermio a chefngwlad sydd gyda effaith ar eich busnes amaethyddol.
Dyma'r safonau y mae'r Undeb Ewropeaidd wedi'u gosod y bydd yn rhaid i ffermwyr eu bodloni i gael  taliadau PAC.
Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.
Tir fferm

 

Diben Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol yw caniatáu gweithrediadau amaethyddol arferol a hefyd ddiogelu tir sydd o bwysigrwydd amgylcheddol, hanesyddol neu ddiwylliannol arbennig.

Mae Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (2002) (dolen allanol) yn berthnasol i bob tir heb ei drin ac ardaloedd lled-naturiol yng Nghymru. Nid ydynt yn berthnasol i goedwigoedd a choetiroedd gan fod ganddynt eu rheoliadau eu hunain.  

Daeth rheoliadau diwygiedig (Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007) (dolen allanol) i rym ar 31 Hydref 2007. Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau ar gyfer ailstrwythuro ar raddfa fawr ddaliadau tir gwledig, ond nid ydynt yn newid Rheoliadau presennol ynghylch prosiectau ar gyfer gwelliannau amaethyddol.

Bydd angen i chi ymgynghori â ni cyn i chi:

  • wneud gwelliannau amaethyddol ar dir heb ei drin neu led-naturiol
  • cynnal prosiect ailstrwythuro daliad tir yng nghefn gwlad ar unrhyw fath o dir amaethyddol.

O dan y Rheoliadau, mae’n anghyfreithlon mynd i’r afael â phrosiectau heb gael penderfyniad sgrinio. Gall peidio â gwneud hyn arwain at:

  • gosb Trawsgydymffurfio yn eich Cynllun y Taliad Sylfaenol
  • gofyniad i atal unrhyw brosiectau am wella’r tir yr effeithir arno
  • gofyniad i adfer y tir i’w gyflwr blaenorol
  • erlyniad.

Mae’r uned AEA yn ymwneud â phrosiectau amaethyddol yn unig. Dylech gysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) neu eich awdurdod lleol am faterion coedwigaeth a chynllunio.

Byddwn yn hapus i drafod y Rheoliadau AEA neu unrhyw brosiectau amaethyddol yr ydych yn cynllunio. Gallwch gysylltu â ni drwy Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru (RPW):

Ffôn: 0300 062 5004
Ffacs: 01286 662193

E-bost: RPWOnline@Wales.gsi.gov.uk   

Oriau agor: Llun-Gwener, 8:30-17:00

Gallwch hefyd gysylltu â'r uned AEA yn uniongyrchol ar EIA.Unit@wales.gsi.gov.uk   

Rydym wrthi’n ymgynghori ynghylch cynigion i roi Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2011/92 / UE ar Asesu Effeithiau Amgylcheddol a ddiwygiwyd a fydd yn gwneud y canlynol:

  • cryfhau'r broses sgrinio Asesiad Effaith Amgylcheddol
  • symleiddio gweithdrefnau presennol
  • gwella’r modd y mae safleoedd cynefinoedd ar dir fferm yn cael eu diogelu

Am fwy o wybodaeth, ewch i Adolygiad o Asesiad Effaith Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007.