Skip to content

Gwastraff

Dolenni perthnasol

Tuag at Ddyfodol Diwastraff yw dogfen strategaeth gwastraff bwysicaf Cymru. Fe’i cyhoeddwyd ym Mehefin 2010.
Pobl ifanc yn ailgylchu

Rydym yn datblygu mesurau i atal gwastraff, dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi trwy gynyddu prosesau ailgylchu, compostio a threulio anaerobig, a lleihau ymhellach allyriadau o’r safleoedd tirlenwi sy’n bodoli eisoes.

Y targedau Gwastraff yw lleihau allyriadau i rhwng 0.64 a 0.95 o dunelli metrig cyfatebol o garbon deuocsid (MtCO2e), yn erbyn gwaelodlin o 1.30 MtCO2e.

Mae'r sector gwastraff yn gyfrifol am lai na 5% o'r allyriadau nwyon tŷ gwydr a gwmpesir gan y targed o 3%. Ers 1998, mae'r sector hwn wedi llwyddo i leihau cyfanswm yr allyriadau uniongyrchol rhyw ychydig.

Gweithredu

Mae ein camau gweithredu i leihau allyriadau yn y sector gwastraff yn cynnwys:

  • lleihau allyriadau o safleoedd tirlenwi
  • lleihau allyriadau anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â defnyddio adnoddau trwy gynyddu prosesau ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio
  • gweithredu ein Strategaeth Wastraff a Chynlluniau’r Sectorau.

Ein dull o leihau allyriadau

Mae ein strategaeth wastraff: Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn nodi ein targedau a nodau ein polisi ar gyfer y cyfnod rhwng 2010 a 2050. Mae lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr uniongyrchol ac anuniongyrchol o brosesau rheoli gwastraff yn ysgogydd allweddol o fewn Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Byddwn yn datblygu’r cynlluniau sectorau canlynol:

  • gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol
  • casglu, seilwaith a marchnadoedd
  • adeiladu a dymchwel
  • manwerthu (gan ganolbwyntio ar wastraff bwyd a rhoi sylw manwl i ddeunydd pacio).

Bydd cynlluniau ar gyfer y sector yn y dyfodol yn cynnwys y sector cyhoeddus ac amaethyddiaeth. Yn ogystal, bydd cynllun sector yn cwmpasu’r sectorau gwastraff diwydiannol a masnachol sy'n weddill.

Cynnydd

Mae'r sector gwastraff yn cynhyrchu allyriadau methan (93%), ynghyd â mân allyriadau ocsid nitraidd (7%) a charbon deuocsid (<1%). Allyriadau methan o safleoedd tirlenwi sy'n gyfrifol am fwyafrif (84%) cyfanswm yr allyriadau gan y sector.

Trwy gyfrwng trefniadau caffael Cymru gyfan, rydym yn cynorthwyo buddsoddiad sy'n werth dros £500m gan y sector preifat mewn cyfleusterau trin gwastraff newydd. Hwn yw'r gweithgarwch caffael mwyaf ar y cyd ar draws Cymru. Mae'r Rhaglen Caffael Seilwaith Gwastraff (WIPP) yn cynnig cyngor a chyllid i Awdurdodau Lleol i’w helpu i sicrhau contractau trin gwastraff newydd. Mae'r rhaglen yn ystyried cyfleusterau trin i ailgylchu gwastraff bwyd ac adfer gwastraff gweddilliol (gwastraff 'bagiau duon' sy'n weddill ar ôl i'r holl ddeunyddiau y mae modd eu hailgylchu a'u compostio gael eu tynnu allan).

Mae Rhaglen Newid Gydweithredol yn cynorthwyo awdurdodau lleol i werthuso'u perfformiad ym maes rheoli gwastraff a chreu achosion busnes cadarn. Mae hyn yn helpu awdurdodau lleol i weithredu gwasanaethau rheoli gwastraff cynaliadwy. Mae'r ystadegau ailgylchu diweddaraf i Gymru yn dangos y ffigurau ailgylchu chwarterol uchaf a gofnodwyd erioed yng Nghymru neu yn unrhyw un o genhedloedd y DU. Yng Nghymru, llwyddwyd i gyflawni cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio gyfunol o 52% ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2013.