Skip to content

Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Yn amlinellu sut y byddwn yn gweithredu i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr y mae Cymru’n eu cynhyrchu a sut y byddwn yn paratoi ar gyfer yr effeithiau newid yn yr hinsawdd.
Aelodau’r Comisiwn Newid Hinsawdd

Crewyd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2007.

Mae'n cynnull y prif bleidiau gwleidyddol, buddiannau yn y sector, cyrff cyflenwi, academyddion ac arbenigwyr newid yn yr hinsawdd i gefnogi gweithredu'r gwaith newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Pwrpas y Comisiwn ydy meithrin cytundeb ynghylch beth sydd angen ei wneud er mwyn ymateb i newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn rhoi arweiniad mewn arafu allyriadau a pharatoi ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae'r Comisiwn wedi chwarae rôl allweddol yn y gwaith o ddatblygu'r Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd ac mae’r Comisiynwyr wedi arwain y gwaith o roi’r camau gweithredu ar waith o fewn eu sectorau.

Eleni, bydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed. Ar y 5ed o Ragfyr, bydd y Comisiwn yn cwrdd yng Nghaerdydd i ddathlu’r achlysur ac ar yr un pryd, bydd yn trafod y gwaith y mae wedi’i wneud hyd yma, a’r heriau sy’n ei wynebu wrth iddo geisio cyrraedd ei dargedau i leihau allyriadau carbon ac addasu i’r newidiadau a ddaw yn sgil y newid yn yr hinsawdd.

Yn 2012, dechreuodd Cynnal Cymru ddarparu’r swyddogaeth ysgrifenyddiaeth i’r Comisiwn. Roedd hwn yn rhan o gontract i roi cymorth ehangach i Ddatblygu Cynaliadwy yng Nghymru.

Penodwyd Cadeirydd annibynnol ar gyfer y Comisiwn a dechreuodd ar ei waith yn arwain y Comisiwn ym mis Hydref 2009.

Gallwch ddarllen mwy am y Comisiwn ar wefan Cynnal Cymru.

Ewch i: wefan Cynnal Cymru (dolen allanol)

Twitter!

Os ydych am wybod am y datblygiadau diweddaraf dilynwch y Comisiwn Newid yn yr Hinsawdd a'i aelodau ar Twitter! (CCCommWales)

Ewch i: Twitter! (dolen allanol, Saesneg yn unig)