Skip to content

Newid hinsawdd

Dolenni perthnasol

Mae'r adroddiad hwn yn pennu'r cynnydd sydd wedi'i wneud yn erbyn ein prif ymrwymiadau i ostwng allyriadau ac i addasu, ac mae'n crynhoi rhai o'r prif gamau a gymerwyd.
Mae gwahanol fathau o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar gael i ni. Mae rhai o’r technolegau a’u manteision yn cael eu hesbonio yn y fan yma.
Defaid

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.

Rydym yn esbonio sut yr ydym yn gweithio i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau'r newid yn yr hinsawdd yn ein Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Rydym wedi nodi ymrwymiadau uchelgeisiol i fynd i'r afael ag achosion a chanlyniadau'r newid yn yr hinsawdd mewn ffordd gynaliadwy yn Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae ein dull gweithredu yn paratoi'r ffordd i Gymru fod ar y blaen. Er mwyn manteisio ar yr holl gyfleoedd a fydd yn deillio o ragweld a bod ar y blaen mewn byd sy'n newid a gwneud penderfyniadau ynghylch pryd a gwedd Cymru garbon isel a chydnerth.

Fodd bynnag, heb wneud rhywbeth yn ei gylch, y newid yn yr hinsawdd yw un o'r bygythiadau byd-eang mwyaf difrifol y mae'r byd yn wynebu. Mae'n amharu ar batrwm glawiad, heulwen, gwyntoedd a cheryntau yn y moroedd. Mae'n bygwth elfennau sylfaenol bywyd ar gyfer pobl ac amgylcheddau o gwmpas y byd – er enghraifft, mynediad at ddŵr, cynhyrchu bwyd, iechyd a defnydd tir.

Gallwn wneud rhywbeth am y newid yn yr hinsawdd os byddwn oll yn cydweithio. Fel cymdeithas, mae angen i ni wneud dau beth i fynd i'r afael â her y newid yn yr hinsawdd:

  • mae angen i ni leihau cyfanswm y nwyon tŷ gwydr yr ydym yn eu cynhyrchu trwy newid y ffordd y byddwn yn cynhyrchu ac yn defnyddio ynni
  • mae angen i ni baratoi ar gyfer y newidiadau sydd eisoes yn digwydd o ganlyniad i'r nwyon tŷ gwydr sydd wedi eu cynhyrchu yn barod.

Mae'r tudalennau hyn yn sôn am y pethau yr ydym yn eu gwneud.