Skip to content

Dofednod

Dolenni perthnasol

Os ydych yn bryderus ynghylch iechyd eich adar dylech geisio cyngor oddi wrth eich milfeddyg.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Dofednod
Mae’n rhaid i geidwaid adar gynllunio sut y maen nhw’n bwriadu gwarchod eu heidiau rhag clefydau.

Mae’r Ffliw Adar (a elwir hefyd yn Avian Influenza) yn glefyd feirysol hynod heintus sy’n effeithio ar ran fwyaf o rywogaethau adar, os nad pob un ohonynt.  Gall y firws fod yn heintus hefyd i bobl ac anifeiliaid eraill.  Mewn achosion prin, mae rhai mathau o Ffliw Adar Pathogenig Iawn wedi arwain at glefydau difrifol a marwolaeth mewn pobl sydd wedi dod i gysylltiad agos ag adar sydd wedi’u heintio.  Mae’n rhaid i unrhyw achos o ffliw adar gael ei reoli’n gyflym.  Mae’n rhaid i weithwyr a milfeddygon sydd mewn cysylltiad agos ag adar sydd wedi’u heintio gael eu gwarchod yn iawn. 

Mae’n hanfodol fod pob ceidwad adar ym Mhrydain yn parhau i gadw at lefel bioddiogelwch cyn uched â phosib, ac i fod yn wyliadwrus am unrhyw arwyddion o’r clefyd.  Os ydych yn cadw 50 neu ragor o adar, mae’n rhaid ichi gofrestru eich adar â Chofrestr Ddofednod Prydain Fawr.  Mae ceidwaid dofednod sydd â llai na 50 o adar hefyd yn cael eu hannog i gofrestru.  

Mae trwydded gyffredinol wedi’i threfnu ar gyfer crynoadau adar i ganiatáu i grynoadau ddigwydd, tra’n lleihau’r risg o drosglwyddo Ffliw Adar rhwng dofednod.  Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n trefnu crynhoad sy’n golygu casglu dofednod neu adar dof eraill at ei gilydd ddilyn amodau’r drwydded gyffredinol. 

Mae nifer o glefydau, nid Ffliw Adar yn unig, ond eraill fel clefyd Newcastle a Salmonela yn cael eu lledaenu trwy gyswllt uniongyrchol rhwng adar â’i gilydd.  Mae’n bosib i’r clefydau hyn ledaenu’n anuniongyrchol trwy fwyd, dŵr, offer, esgidiau ac ati sydd wedi’u heintio.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau y wefan ar y Ffliw Adar, clefyd Newcastle a Salmonela.