Skip to content

Mewnforio ac Allforio

Dolenni perthnasol

Os ydych chi’n bwriadu allforio merlod sy’n 147 cm (14.2 llaw) o uchder neu lai i’r Iwerddon ar gyfer bridio, marchogaeth neu arddangos, mae’n rhaid ichi gael trwydded allforio merlod.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i sicrhau nad yw anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid sy’n cael eu mewnforio yn creu risg annerbyniol i iechyd y cyhoedd ac anifeiliaid.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) i weithredu rheolau mewnforio ar gyfer Prydain gyfan sy'n deillio o'r Undeb Ewropeaidd (UE), ac maent yn pennu rheolau cenedlaethol os nad oes amodau mewn grym gan yr UE. Mae gwaith rhyngwladol ar gadw golwg ar glefydau yn galluogi Llywodraeth Cymru i gymryd camau diogelu brys i wahardd neu gyfyngu ar fewnforion o wledydd lle gadarnhawyd bod achosion o glefyd ymhlith anifeiliaid.

Caiff yr holl anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid o wledydd nad ydynt yn aelodau o'r UE eu harchwilio (y cynnyrch ei hun a'r dogfennau cysylltiedig) mewn cyfleusterau cymeradwy mewn porthladdoedd neu feysydd awyr. Gelwir y cyfleusterau hyn yn Fannau Archwilio ar y Ffin. Mae deddfwriaeth yr UE yn pennu'r gofynion ar gyfer y Mannau Archwilio ar y Ffin. Fe gânt eu harolygu o bryd i'w gilydd gan y Comisiwn Ewropeaidd er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon ofynnol. Nid oes Mannau Archwilio yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae’r rhan hon o’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am y rheolaethau mewnforio ac allforio sydd mewn grym ar hyn o bryd. Cliciwch ar y dolenni ar ochr chwith y dudalen i weld gwybodaeth am y pynciau canlynol:

  • Gofynion allforio cig eidion.
  • Syrcasau – y rheolaethau symud iechyd anifeiliaid ar gyfer syrcasau syn symud rhwng gwledydd yr UE.
  • Nodiadau gwybodaeth i gwsmeriaid – y datblygiadau diweddaraf mewn masnach ryngwladol.
  • Cyhoeddi datganiadau.
  • Allforio deunydd sy’n deillio o anifeiliaid at ddibenion addysgol, ymchwil neu amgueddfeydd.
  • Rheolau teithio ar gyfer anifeiliaid anwes.
  • Compartmentau dofednod.

Caiff adolygiad o'r rheolaethau ar fewnforio cynhyrchion anifeiliaid ei gyhoeddi bob blwyddyn. Mae'r adolygiad yn cydnabod mai'r unig ffordd i fynd i'r afael â mewnforio anghyfreithlon yn llwyddiannus yw drwy hybu cydweithio rhwng holl adrannau perthnasol y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi, codi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd a deall y peryglon. Cliciwch y cyswllt i'r chwith o'ch sgrin am fynediad at y fynegrif o gyhoeddiadau am wybodaeth a chefndir pellach, os gwelwch yn dda.

Cyswlltiadau allanol defnyddiol

Iechyd Anifeiliaid – Y Ganolfan Masnach Ryngwladol ar gyfer Allforion

Iechyd Anifeiliaid – Y Ganolfan Masnach Ryngwladol ar gyfer Mewnforion

DEFRA - Masnach Rhyngwladol (Saesneg yn unig)

Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Gogledd Iwerddon (DARDNI) (Saesneg yn unig)