Skip to content

Profion cyn symud

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae’n rhaid cydymffurfio â rheolau Profion Cyn Symud TB (PrMT) bob amser, wrth symud gwartheg.

Yng Nghymru, mae buchesi gwartheg yn cael eu profi o leiaf unwaith y flwyddyn. Ar ben hyn, mae gofyn profi gwartheg cyn eu symud o fferm. Rhaid i bob anifail 6 wythnos oed neu hŷn gael canlyniad negatif i brawf o fewn 60 diwrnod cyn iddo gael ei symud. Os ydych am symud gwartheg o fuches sydd dan gyfyngiadau, rhaid gwneud hynny cyn pen 30 diwrnod ar ôl cael prawf TB clir.

Eithriadau

Ni fydd angen cynnal profion cyn y symudiadau canlynol:

  • symud gwartheg ar eu hunion i’w lladd neu i farchnad gigydda
  • dod â gwartheg yn ôl o’r farchnad i’r daliad y daethant ohono
  • symud gwartheg ar eu hunion i unedau pesgi neu farchnadoedd wedi’u heithrio ar gyfer anifeiliaid nad ydynt wedi cael profion cyn symud
  • symud gwartheg i sioeau awyr agored sy’n para am lai na 24 awr a dychwelyd i’r daliad y daethant ohono
  • gwartheg sy’n cael eu symud yn uniongyrchol i uned besgi gymeradwy ar gyfer gwartheg sydd o dan gyfyngiadau symud TB neu ganolfan gasglu TB cymeradwy

Mae yna gyngor i ffermwyr gwartheg ar brofion cyn symud ac ar ôl symud gwartheg o Asientaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar gov.uk (dolen allanol).