Skip to content

Rhaglen dileu TB mewn Gwartheg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Arbrofi am TB

Sefydlwyd y rhaglen dileu TB er mwyn cyflawni'n nod tymor hir o ddileu TB mewn gwartheg yng Nghymru.

Rydym yn delio â TB gwartheg yn yr un ffordd ag unrhyw glefydau anifeiliaid eraill:

  • ei ganfod
  • delio â ffynhonnell yr haint
  • ei ddileu
  • ei atal rhag dychwelyd.

Gall TB gwartheg effeithio ar famaliaid o bob math. Felly mae'r rhaglen i ddileu TB yn ceisio delio â phob ffynhonnell o haint TB:

  • gwartheg
  • anifeiliaid domestig heblaw gwartheg, fel lamas ac alpacas
  • bywyd gwyllt fel moch daear a cheirw.

Bydd y dulliau rheoli sydd gennym i fynd i'r afael â'r clefyd ymysg gwartheg yn parhau i fod yn sylfaen i'n rhaglen. Drwy frechu moch daear, rydym hefyd yn delio â'r haint ymysg y boblogaeth moch daear.

 

Mae'n rhaglen hefyd yn ceisio delio â TB ymysg anifeiliaid eraill fel camelidau a cheirw gwyllt. Rydym wedi cyflwyno pwerau cyfreithiol sy'n caniatáu i ni reoli TB ymysg camelidau yn yr un ffordd â gwartheg. Rydym hefyd yn monitro lefel TB gwartheg yn rheolaidd ymysg ceirw gwyllt wedi'u difa.

 

Cynllun Cyflewni

 

Mae’r Prif Strategaeth yn gosod sut y mae’r rhaglen ddileu yn cyfrannu i’n golwg hir dymor o iechyd a lles i anifeiliaid. Rhoddir y raglen ar waith gan Gynllun Cyflenwi sy’n eistedd o dan y brif strategaeth. Rydym yn cymryd dull ranbarthol i ddileu trwy sefydlu ardaloedd TB Isel, Canolradd ac Uchel sydd wedi ei seilio ar nifer o achosion o afiechyd. Mae’r cynllun cyflenwi yn darparu manylion y rheolau sy’n berthnasol i bob ardal. Mae’n hyblyg i newidiadau yng nghyd-destun TB ac mi fydd yn cael ei ddiweddaru’n reolaidd. Gallir ddod o hyd i’r ddau ddogfen yn yr adran lawrlwytho dogfennau isod.

I gael gwybod ym mha ardal TB y mae’ch daliad chi, gallwch fynd i wefan Lle Llywodraeth Cymru, a theipio’ch côd post. 

Mae dogfen Cwestiynau ac Atebion ar gael sy’n ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin. Mae’r ddogfen honno i’w gweld yn yr adran lawrlwytho isod.

 

Ymateb i Bwyllgor Materion Gwledig a Newid Hinsawdd 

 

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Gwledig a Newid Hinsawdd ynglŷn ar Rhaglen Newydd Ddileu TB mewn Gwartheg. 

 

Dangosfwrdd TB

 

Rydym wedi datblygu dangosfwrdd TB i gyflwyno data gweledol am TB ac i wneud yr wybodaeth yn hawdd ei deall. Mae’r dangosfwrdd yn dangos sefyllfa’r clefyd trwy Gymru a’r gwaith sy’n cael ei wneud trwy’n rhaglen dileu TB.

Mae ystadegau cenedlaethol a rhanbarthol mwy manwl ar gael yn y Adroddiad Gwyliadwriaeth Blynyddol ac ar gov.uk (dolen allanol - Saesneg yn unig).