Skip to content

TB mewn gwartheg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Buwch a llo

Ein hamcan tymor hir yw dileu TB gwartheg yng Nghymru.

Bacteriwm sy’n achosi TB gwartheg a gall effeithio ar bob mamal. Mae’n “glefyd hysbysadwy” am fod pobl yn ogystal ag anifeiliaid eraill, yn gallu ei ddal. Ychydig o berygl sydd i iechyd y cyhoedd, hynny am fod profion rheolaidd yn cael eu cynnal ar wartheg, mae llaeth yn cael ei basteureiddio ac mae archwiliadau’n cael eu cynnal mewn lladd-dai.  Mae’r clefyd yn cael effaith fawr ar ffermydd a’r economi.

Nid oes ffordd effeithiol o drin gwartheg sydd â TB. Gwartheg yn heintio’i gilydd yw’r ffordd fwyaf cyffredin o’i ledaenu.  I reoli’r clefyd, cynhelir profion ar wartheg er mwyn darganfod y clefyd cyn bod ei symptomau’n dangos. Rydym felly’n gallu mynd â gwartheg heintiedig o’r fferm cyn eu bod yn cael cyfle i heintio gwartheg eraill.

Mae ymdrechion i reoli a dileu’r clefyd yn cael eu cymhlethu gan y ffaith bod anifeiliaid gwyllt fel moch daear a cheirw hefyd yn ei ddal.  Mae’n anodd dileu’r clefyd o’r herwydd mewn ardaloedd lle gall gwartheg ac anifeiliaid gwyllt heintio’i gilydd. Dim ond trwy ddefnyddio cyfuniad o fesurau i ddelio â holl ffynonellau’r haint y llwyddwn ni i ddileu TB gwartheg.

Rhaglen Dileu TB

Cafodd y rhaglen dileu TB ei chreu i wireddu’r uchelgais tymor hir o gael gwared ar y clefyd.

Yr Ardal Triniaeth Ddwys

Yr Ardal Triniaeth Ddwys yw un o’r ardaloedd lle ceir y nifer fwyaf o achosion o TB yn Ewrop.  Rydym yn gweithio i ddileu’r clefyd yn yr ardal trwy dargedu holl ffynonellau’r haint a chynnal mesurau rheoli llymach.

Arolwg Canfod Moch Daear Marw

Os ydych chi’n canfod mochyn daear marw ffoniwch yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (AHPA) ar 0300 303 8268.  Mae'r llinell ffôn ar agor yn ystod oriau swyddfa, rhwng dydd Llun a dydd Gwener.  Bydd AHPA yn ceisio casglu pob carcas pan fydd hynny'n ymarferol.