Skip to content

Ffliw Adar

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan

Ym mis Ionawr 2018, cafodd achosion o Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N6 eu canfod mewn adar gwyllt mewn tair ardal wahanol yn Lloegr. Mewn ymateb i'r achosion hynny, cyflwynodd Defra 'Parth Atal Ffliw Adar' ym mhob rhan o Loegr.  
 
Yn ôl asesiad risg milfeddygol ar gyfer Cymru a Lloegr, mae'r ffaith bod achosion wedi dod i'r amlwg mewn adar gwyllt mewn tair ardal wahanol yn golygu bod lefel y risg o ganfod y clefyd mewn adar gwyllt wedi codi o ganolig i uchel ac y gallwn ddisgwyl weld achosion o’r clefyd unrhyw bryd. Mae'r risg y bydd yn cael ei drosglwyddo'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i ddofednod wedi codi hefyd, o isel i ganolig, sy’n golygu y gallai hynny ddigwydd yn ystod y gaeaf hwn. Fodd bynnag, mae'r risg i ddofednod yn dibynnu ar lefel y mesurau bioddiogelwch ar safleoedd unigol. Mae mesurau bioddiogelwch effeithiol yn hanfodol er mwyn helpu i gyrraedd lefel isel o risg. Mae hynnyn’n golygu y gallem weld achosion, ond yn anaml.   
 
O gofio bod lefel y risg yn uwch, ac er mwyn lleihau'r risg y bydd dofednod ac adar caeth eraill yn cael eu heintio gan adar gwyllt, rwyf am fod yn wyliadwrus ymlaen llaw a chyflwyno Parth Atal Ffliw Adar o dan Erthygl 6 o Orchymyn Ffliw Adar a Ffliw sy’n Deillio o Adar mewn Mamaliaid (Cymru) 2006.  Bydd y Parth Atal yn dod i rym o 00:01 ar 25 Ionawr 2018 ymlaen.
Bydd y parth atal yn golygu y bydd gofyn i bawb sy'n cadw dofednod ac adar caeth eraill, ni waeth sut y maent yn cael eu cadw, gymryd camau priodol ac ymarferol, gan gynnwys:
  • sicrhau nad yw'r ardaloedd lle mae'r adar yn cael eu cadw yn ddeniadol i adar gwyllt, er enghraifft, drwy osod netin dros byllau dŵr, a thrwy atal yr adar hynny rhag cael gafael ar ffynonellau bwyd
  • cadw’ch adar y tu allan i ardaloedd lle y mae yna adar eraill, yn enwedig gwyddau, hwyaid a gwylanod, a’u hatal rhag mynd i’r ardaloedd hynny
  • bwydo a dyfrio'ch adar mewn ardal gaeedig er mwyn peidio â denu adar gwyllt
  • sicrhau bod cyn lleied o fynd a dod â phosibl o fannau caeedig lle cedwir adar
  • glanhau a diheintio esgidiau a chadw mannau lle mae adar yn byw yn lân ac yn daclus
  • os yw'r haint wedi cyrraedd eisoes, ei leihau drwy lanhau a diheintio ardaloedd concrit.  
Os yw pobl yn cadw mwy na 500 o adar, bydd gofyn iddyn nhw gymryd camau bioddiogelwch ychwanegol hefyd, gan gynnwys cyfyngu ar fynediad i bobl nad yw’n hanfodol eu bod yn dod i gysylltiad â’r adar, newid dillad neu esgidiau cyn mynd i mewn i fannau caeedig lle cedwir adar, a glanhau a diheintio cerbydau.
Mae’r gofynion bioddiogelwch llawn wedi’u hamlinellu yn ein Datganiad Parth Atal Ffliw Adar.  
 

Adar Gwyllt

Os dowch o hyd i adar dŵr gwyllt sydd wedi marw (elyrch, gwyddau neu hwyaid) neu wylanod, neu bump neu fwy o adar marw o unrhyw fath arall, rhowch wybod i linell gymorth Defra ar 03459 33 55 77 neu e-bostiwch: defra.helpline@defra.gsi.gov.uk Mae’r wasanaeth hon yn ddilys hyd a lled y DU.

Ni phrofir pob aderyn ond byddwn yn cadw golwg ble mae’r adar marw yn cael eu darganfod.  Hynny fydd yn penderfynu a oes angen cynnal profion.  Felly mae’n bwysig fod yr wybodaeth yn cael ei chasglu. 

Mae Ffliw’r Adar yn glefyd heintus iawn sy’n effeithio ar system anadlu, system dreulio a/neu system nerfol sawl math o aderyn. 

Clefyd ar adar yw Ffliw’r Adar. Mae’n bosib y gall pobl gael eu heintio, ond mae hyn yn brin. Mae sawl straen o firws Ffliw’r Adar sy’n amrywio yn ei allu i achosi afiechyd. Mae firysau Ffliw’r Adaryn cael eu categoreiddio yn ôl eu gallu i achosi afiechyd difrifol mewn adar. Y categorïau hynny yw:
  • Firysau Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI)
  • Firysau Ffliw Adar Pathogenedd Isel (LPAI)
Mae ambell straen o’r feirws pathogenig iawn yn lledaenu’n hawdd ac yn gyflym mewn heidiau o ddofednod ac yn gallu achosi afiechyd difrifol gyda chyfradd farwolaethau uchel.Gallai firws ffliw newydd ddatblygu, sy’n wahanol iawn i’r straeniau presennol neu ddiweddar o’r ffliw dynol, a pheri perygl mawr i boblogaeth ddynol y byd. O ganlyniad, rhaid rheoli pob achos o Ffliw’r Adar yn gyflym. Rhaid i unrhyw un sy’n dod i gysylltiad ag adar heintiedig gael ei amddiffyn yn effeithiol. 
 
Mae cynlluniau wrth gefn yn eu lle i sicrhau fod hyn yn cael ei wneud.  Mae’n hanfodol fod ceidwaid adar yn parhau i gynnal y safonau bioddiogelwch uchaf a’u bod yn cadw golwg am unrhyw arwyddion o’r clefyd. Os ydych yn pryderu am iechyd eich adar, dylech ofyn i’ch milfeddyg am gyngor. Os ydych yn amau fod Ffliw’r Adar ar eich adar, rhowch wybod i’ch swyddfa Asiantaeth iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Datganiad Parth Atal Ffliw Adar (Maint Ffeil: 137KB)
Adobe PDF document
Ffliw'r Adar: Holi ac ateb (Maint Ffeil: 312KB)
Adobe PDF document
Gwybodaeth am ffliw adar (Maint Ffeil: 147KB)