Skip to content

Ffliw Adar

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

DU yn dadgaloli ei fod yn rydd o Ffliw’r Adar.

Mae’r DU wedi datganoli i’r OIE (Sefydliad y Byd dros Iechyd Anifeiliaid) ei fod yn rydd o Ffliw’r Adar ers 13 Medi. 2017.

Mae HPAI H5N8 yn parhau i gael ei adrodd o Dde Affrica ac Ewrop, tra bod yr Aifft wedi adrodd H5N8 yn ogystal â H5N1. Mae’r Eidal wedi adrodd 7 achos ychwanegol yn ddiweddar ac mae’r Swistir a’r Almaen wedi adrodd ddarganfyddiadau mewn adar gwyllt. Mae’r lefel risg ar gyfer y DU wedi ei ystyried o hyd yn ‘Isel’

Mae'r lefel risg gyffredinol ar gyfer y DU ar hyn o bryd yn cael ei ystyried yn "ISEL", sef ein lefel risg cefndirol arferol ar draws y flwyddyn, gan fod firysau ffliw adar fel arfer yn cylchredeg ar lefel isel mewn adar dŵr gwyllt.

Felly, mae'r risg ar gyfer dofednod hefyd yn parhau i fod yn "Llai" ar gyfer cyflwyno haint i adeiladau unigol, ond bydd yn dibynnu ar lefelau bioddiogelwch. Fodd bynnag, mae'r tymor mudo ar y gweill ac felly bydd y risg yn codi yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae swyddogion yn parhau i ymgysylltu'n agos â gweinyddiaethau eraill a byddant yn parhau i fonitro'r sefyllfa a chymryd unrhyw gamau pellach yn ôl yr angen.

Mae’n bwysig fod ceidwaid dofednod yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn cadw at lefelau uchel o fioddiogelwch.

Ddylai pob ceidwad dofednod, yn enwedig heidiau iard gefn gwneud pob ymdrech i warchod ei adar rhag cysylltu ag adar gwyllt a allai gael eu heintio.

Crynoadau Adar

Mae’r gwaharddiad dros dro ar grynhoi rhai rhywogaethau o adar wedi cael ei godi.

Mae Trwydded Gyffredinol newydd ar gael ar y dudalen Cyngor ar grynoadau adar.

Adar Gwyllt

Os dowch o hyd i adar dŵr gwyllt sydd wedi marw (elyrch, gwyddau neu hwyaid) neu wylanod, neu bump neu fwy o adar marw o unrhyw fath arall, rhowch wybod i linell gymorth Defra ar 03459 33 55 77 neu e-bostiwch: defra.helpline@defra.gsi.gov.uk Mae’r wasanaeth hon yn ddilys hyd a lled y DU.

Ni phrofir pob aderyn ond byddwn yn cadw golwg ble mae’r adar marw yn cael eu darganfod.  Hynny fydd yn penderfynu a oes angen cynnal profion.  Felly mae’n bwysig fod yr wybodaeth yn cael ei chasglu. Mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn wythnosol ar ganfyddiadau o ffliw adar Pathogenig iawn (ffliw adar) H5N8 mewn adar gwyllt ym Mhrydain Fawr (Dolen allanol Saesneg yn unig).
 

Mae Ffliw’r Adar yn glefyd heintus iawn sy’n effeithio ar system anadlu, system dreulio a/neu system nerfol sawl math o aderyn. 

Clefyd ar adar yw Ffliw’r Adar. Mae’n bosib y gall pobl gael eu heintio, ond mae hyn yn brin. Mae sawl straen o firws Ffliw’r Adar sy’n amrywio yn ei allu i achosi afiechyd. Mae firysau Ffliw’r Adaryn cael eu categoreiddio yn ôl eu gallu i achosi afiechyd difrifol mewn adar. Y categorïau hynny yw:
  • Firysau Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI)
  • Firysau Ffliw Adar Pathogenedd Isel (LPAI)
Mae ambell straen o’r feirws pathogenig iawn yn lledaenu’n hawdd ac yn gyflym mewn heidiau o ddofednod ac yn gallu achosi afiechyd difrifol gyda chyfradd farwolaethau uchel.Gallai firws ffliw newydd ddatblygu, sy’n wahanol iawn i’r straeniau presennol neu ddiweddar o’r ffliw dynol, a pheri perygl mawr i boblogaeth ddynol y byd. O ganlyniad, rhaid rheoli pob achos o Ffliw’r Adar yn gyflym. Rhaid i unrhyw un sy’n dod i gysylltiad ag adar heintiedig gael ei amddiffyn yn effeithiol. 
 
Mae cynlluniau wrth gefn yn eu lle i sicrhau fod hyn yn cael ei wneud.  Mae’n hanfodol fod ceidwaid adar yn parhau i gynnal y safonau bioddiogelwch uchaf a’u bod yn cadw golwg am unrhyw arwyddion o’r clefyd. Os ydych yn pryderu am iechyd eich adar, dylech ofyn i’ch milfeddyg am gyngor. Os ydych yn amau fod Ffliw’r Adar ar eich adar, rhowch wybod i’ch swyddfa Asiantaeth iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol.