Skip to content

Bioddiogelwch

Dolenni perthnasol

Mae arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth da yn bwysig o ran lleihau risg haint TB gwartheg.
Amcan y llawlyfr hwn yw rhoi wybodaeth a chyngor i ffermwr gwartheg ar chwe clefyd.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwartheg eidion mewn cae
Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.

Rhaid atal clefydau, yn enwedig clefydau hientus iawn fel Clwy’r Traed a’r Genau, rhag lledaenu.

Mae Bioddiogelwch Effeithiol yn sicrhau tawelwch meddwl, anifeiliaid iach a busnes sy’n rhedeg yn well.

Mae manteision o gynnal Bioddiogelwch da yn cynnwys:

 • Yn helpu i amddiffyn eich anifeiliaid, anifeiliaid eich cymdogion a chefn gwlad.
 • Yn helpu i gadw clefydau allan.
 • Yn atal y potensial o ledaenu clefydau.
 • Yn helpu i gadw anifeiliaid yn iach.
 • Yn gallu torri costau atal a thrin clefydau.
 • yn gallu gwneud y fferm yn fwy effeithlon.

Holiadur Bioddiogelwch

Mae Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yn gweithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth Cymru i godi wyliadwriaeth o arferion bioddiogelwch dda a sut i elwa oddi wrthynt.

Nod allweddol yr holiadur sydd wedi ei baratoi yw i asesu beth yw lefel deall bioddiogelwch ymysg ffermwyr, yn enwedig:

 • Gwybodaeth cyfoes a dealltwriaeth
 • Pa arferion bioddiogelwch a’u ddefnyddiwyd yn bresennol ar ffermydd; a’r
 • Ffyrdd ffafriol o ymofyn a derbyn gwybodaeth ar fioddiogelwch.

Fe allech cwblhau’r holiadur yn un o’r dulliau canlynol:

 • holiadur ar-lein gan ddefnyddio Survey Monkey (dolen allanol)
 • trwy e-bost gan lenwi’r pdf isod a’i e-bostio i WAHWF@Wales.gsi.gov.uk neu drwy argraffu’r pdf a’i anfon i Rhadbost OST RTLG _ KURC _ ELKJ , OCVO, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Bydd yr arolwg yn cau ar Dydd Gwener y 18fed o Fedi.

Nod yr holiadur

Mi fydd yn rhoi Syniad o’r lefel o ddealltwriaeth o fioddiogelwch. Ddylai hwn dynodi ble y gallir wella ddealltwriaeth a mewnlifiad.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Arolwg Bioddiogelwch (Maint ffeil: 182KB)