Skip to content

Bioddiogelwch

Dolenni perthnasol

Mae arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth da yn bwysig o ran lleihau risg haint TB gwartheg.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Gwartheg eidion mewn cae
Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.

Rhaid atal clefydau, yn enwedig clefydau hientus iawn fel Clwy’r Traed a’r Genau, rhag lledaenu.

Mae Bioddiogelwch Effeithiol yn sicrhau:

Tawelwch meddwl, anifeiliaid iach a busnes sy’n rhedeg yn well.

Y Manteision

 • Yn helpu i amddiffyn eich anifeiliaid, anifeiliaid eich cymdogion a chefn gwlad.
 • Yn helpu i gadw clefydau allan.
 • Yn atal y potensial o ledaenu clefydau.
 • Yn helpu i gadw anifeiliaid yn iach.
 • Yn gallu torri costau atal a thrin clefydau.
 • yn gallu gwneud y fferm yn fwy effeithlon.

Gall clefydau ledaenu trwy

 • Anifeiliaid, pobl a pheiriannau’n symud rhwng ffermydd ac ar y fferm.
 • Pobl a cherbydau’n dod i’r fferm.
 • Anifeiliaid newydd yn dod i’r fferm.
 • Cysylltiad ag anifeiliaid cymdogion.
 • Peiriannau fferm sy’n cael eu defnyddio gan fwy nag un fferm.
 • Halogiad gan fermin ac adar gwyllt.
 • Anifeiliaid yn yfed o afonydd a nentydd sydd wedi’u halogi.

Sut i atal clefydau rhag lledaenu

 • Cofiwch fod bioddiogelwch yn bwysig bob amser
 • Gwnewch gynllun iechyd ar gyfer y fuches/diadell gyda’ch milfeddyg. Cofiwch gwneud trefniadau i ynysu anifeiliaid newydd neu anifeiliaid sy’n dychwelyd i’r fferm.
 • Peidiwch â chario heintiau i’ch fferm, neu’u lledaenu ar eich fferm, ar eich dillad, eich esgidiau na’ch dwylo.
 • Pan fydd yn bosibl, dylech gyfyngu ar nifer y bobl a cherbydau sy’n cael dod i’r fferm, ac ar y lleoedd ar y fferm y maen nhw’n cael mynd.
 • Cadwch eich lonydd/llwybrau, mannau parcio, buarth a mannau bwydo a storio yn lân ac yn daclus.
 • Gwnewch yn siŵr bod peiriant golchi dan bwysau, brwsys, pibelli dŵr, dŵr a diheintydd ar gael, a hefyd bod ymwelwyr yn eu defnyddio.
 • Cofiwch gynnal a chadw eich ffensys – peidiwch â gadael i’ch anifeiliaid ddod i gysylltiad ag anifeiliaid eich cymydog.
 • Peidiwch â rhannu cyfarpar chwistrellu a dosio – os oes rhaid gwneud hynny, cofiwch lanhau a diheintio’r cyfarpar yn drwyadl.
 • Rhaid glanhau a diheintio unrhyw beiriannau/cyfarpar fferm sy’n cael eu rhannu â ffermwr arall.
 • Rhowch raglen rheoli plâu ar waith.
 • Rhowch ffens i gadw anifeiliaid draw o nentydd ac afonydd - rhowch dŵr yfed glân a ffres iddyn nhw mewn cafnau.
 • Cadwch eich da byw i ffwrdd o slyri sydd newydd ei daenu am chwe wythnos.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich gwybodaeth adnabod a chofnodi yn gywir ac yn gyfredol.
 • Rhaid cael gwared ar stoc trig mewn ffordd briodol.

Prynu stoc newydd – Dod â’ch stoc yn ôl i’r fferm

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn gwybod statws iechyd yr anifeiliaid yr ydych yn eu prynu neu’n eu symud!

 • Cadwch stoc newydd a stoc sy’n dychwelyd i’r fferm ar wahân i weddill y fuches/diadell. Cysylltwch â’ch milfeddyg i drefnu rhaglen cynnal profion.
 • Defnyddiwch gyfarpar a staff gwahanol i drin stoc sydd wedi’u hynysu, neu drin y stoc honno’n olaf.
 • Defnyddiwch adeiladau sydd mor agos at fynedfa’r fferm â phosibl i ynysu anifeiliaid. Dylai’r adeiladau hyn fod o leiaf 3 metr oddi wrth adeiladau ar gyfer gweddill eich da byw.
 • Os ydych chi’n defnyddio padog, rhowch ffens ddwbl (gydag o leiaf 3 metr rhwng y ddwy ffens) o’i gwmpas i gadw anifeiliaid i ffwrdd o anifeiliaid eraill ar y fferm.
 • Rhaid cael gwared ar hen sarn/gwellt fel na all anifeiliaid eraill fynd ato.

Dolenni allanol:

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig - Bioddiogelwch (Saesneg yn unig)