Skip to content

Lles anifeiliaid wrth gludo

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Safonau lles anifeiliaid cymwysedig yng Nghymru i anifeiliaid ferm ac anwes.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ceffyl
O 5 Ionawr 2007, mae Rheoliad newydd ar ddiogelu anifeiliaid wrth eu cludo yn berthnasol ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE), gyda rhai elfennau'n dod i rym yn 2008 a 2009. Mae hwn yn disodli Cyfarwyddeb yr UE 91/628.

Fe withredodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007 (dolen allanol) ar Fawrth 30 2007 ar gyfer gweinyddiad a Gorfodaeth Reoliad UE 1/2005 (dolen allanol) yng Nghymru.

Mae'r Rheoliad yn berthnasol i bawb sy'n ymwneud â chludo anifeiliaid sydd ag asgwrn cefn mewn cysylltiad â gweithgarwch economaidd.  Er enghraifft, cludwyr da byw a cheffylau, ffermwyr, pobl sy'n bridio anifeiliaid, cludwyr anifeiliaid  perfformio a'r rhai sy'n gweithio mewn canolfannau cydosod marchnadoedd a lladd-dai.  Nid yw'r Rheoliad yn berthnasol i unigolion sy'n marchogaeth er mwyn pleser ac sy'n cludo eu ceffyl eu hunain neu i unigolion sy'n mynd â'u hanifeiliaid anwes ar wyliau. Nid yw'n berthnasol i ffermwr sy'n cludo un anifail yn unig.

Eithriadau i'r rheoliad

Nid yw'r Rheoliad yn gymwys i gludo anifeiliaid:

  • pan nad yw'n gysylltiedig â gweithgarwch economaidd
  • i bractis neu glinig milfeddyg neu oddi yno o dan gyngor milfeddygol
  • sy'n anifeiliaid anwes sy'n teithio yng nghwmni eu perchnogion.

Anifeiliaid na ellir eu cludo (ac eithro cyngor milfeddyg)

  • anifeiliaid nad ydynt yn iach
  • anifeiliaid ifanc iawn
  • lloi sy'n iau na 14 diwrnod oed
  • anifeiliaid beichiog
  • cathod a Chwn o dan 8 wythnos oed.

Tystysgrifau hyfforddiant a chymhwysedd

Mae yn rhaid i gludwyr a chynorthwywyr sy'n defnyddio cerbydau ffyrdd i gludo anifeiliaid fferm, dofednod neu geffylau at bwrpas busnes fwy na 65 cilomedr dderbyn hyfforddiant a chael tystysgrif i brofi eu bod yn gymwys gan gorff annibynnol a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Y National Proficiency Tests Council (NPTC) (dolen allanol - Saesneg yn unig), rhan o'r City and Guilds Group, fydd yn darparu hyfforddiant a thystysgrifau cymhwysedd. Mae'r NPTC yn cynnig asesiadau ar-lein a hyfforddiant ac asesiadau personol. Mae cyrsiau asesu ar gael gyda cholegau a hyfforddwyr penodol ledled Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â NPTC, Stoneleigh Park, Warwickshire, CV8 2LG, neu ffôniwch 024 7685 7300.

Hefyd, gallwch gysylltu â'ch hyfforddwyr neu'ch coleg lleol am fwy o wybodaeth.

Cyswylltiau allanol