Skip to content

Lles da byw

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae cynnal safonau uchel o ran iechyd a lles anifeiliaid ar y fferm yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu effeithlon, ennyn hyder defnyddwyr a rheoli risg clefydau i bobl ac anifeiliaid.

Mae Adran 9 o Ddeddf Lles Anifeiliaid yn rhoi dyletswydd ar y bobl sy’n gyfrifol am anifeiliaid i ddiogelu’u lles. Bydd person wedi cyflawni trosedd os na fydd wedi cymryd camau rhesymol i sicrhau fod anghenion yr anifeiliaid sydd yn ei gyfrifoldeb wedi’u diwallu. Bydd anghenion anifeiliaid yn cynnwys:

  • rhyddid rhag newyn a syched 
  • rhyddid rhag anghysur 
  • rhyddid rhag poen, anaf a chlefydau 
  • rhyddid i ymddwyn yn naturiol 
  • rhyddid rhag ofn a gofid.

Tra bod y pum rhyddid hyn yn rhoi canllawiau cyffredinol er mwyn osgoi dioddefaint a mathau eraill o niwed, mae canllawiau penodol ar gael ynghylch rhai meysydd:

  • lles ar y fferm 
  • lles adeg cludo 
  • lles adeg lladd 
  • lles mewn marchnadoedd.