Skip to content

Cynllunio iechyd anifeiliad

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Menter wirfoddol yw cynlluniau iechyd anifeiliaid, ond un a anogir yn gryf.

Mae'n ffordd ragweithiol o sicrhau iechyd a lles anifeiliaid a ddylai ddod â manteision economaidd i ffermwyr. Roedd y syniad o gynlluniau iechyd (a lles) anifeiliaid yn thema bwysig a gododd yn ystod y broses ymgynghori helaeth a gynhaliwyd wrth lunio'r Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid ar gyfer Prydain Fawr, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2004.

Dyma rai ffyrdd rhagweithiol o wella'r modd yr eir ati i atal a rheoli afiechydon anifeiliaid:

  • Nodi ac adnabod clefydau sy'n bresennol ar y daliad yn gynnar
  • Nodi'r perygl yn gysylltiedig â chyflwyno a lledaenu clefydau a heintiau
  • Gosod mesurau i reoli risg, a gwella'r gwaith cyffredinol o atal a rheoli clefydau
  • Blaenoriaethu'r camau i'w cymryd yn unol â hynny

I elwa i'r eithaf ar y Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid, dylid manteisio ar arbenigedd milfeddygon ac eraill.

Fframwaith Cynllunio Iechyd Anifeiliaid

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu fframwaith, gyda nodiadau cynghori, i helpu busnesau defaid, eidion a godro i baratoi Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid. Cynghorwyr technegol Llywodraeth Cymru (arbenigwyr mewn da byw a milfeddygon) sydd wedi'i lunio gyda chymorth Canolfannau Datblygu Cyswllt Ffermio ac Anifeiliaid Fferm Sicr Cymru (FAWL).

Mae'r dogfen am: 

  • ddim tra phery'r stoc; 
  • yn help ichi baratoi Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid; 
  • wedi'i rhannu'n fodiwlau, sy'n golygu mai dim ond y rhannau sy'n berthnasol y byddwch yn eu cael;  
  • yn hyblyg, er mwyn ichi allu ei haddasu i'ch sefyllfa chi; a 
  • yn gyson â gofynion sicrhau ansawdd FAWL.

 Bydd ffermwyr da byw yn defnyddio'r ddogfen i'w helpu i adnabod patrymau iechyd eu hanifeiliaid ac i fonitro eu perfformiad. Gall milfeddygon ei ddefnyddio i helpu eu cleientiaid â'r broses Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid.  Os hoffech eich ffolder Cynllun Iechyd Anifeiliaid eich hun, cysylltwch a Gynllunio Iechyd Anifeiliaid, Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth Cymru trwy:

Ffonio 01267 245007;
Ffacsio 01267 245008;
E-bostio Animalwelfare&byproductsbranch@wales.gsi.gov.uk

neu cliciwch ar y ddolen isod am fersiwn brint.

Modiwl 2: Defaid

27/07/11
Atal Clefydau
 

Modiwl 4: Gwartheg Godro

27/07/11
Atal Clefydau
 

Modiwl 3: Gwartheg Eidion

27/07/11
Atal Clefydau
 

Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid

27/07/11
Casglu gwybodaeth yw’r allwedd i lwyddiant