Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
03/07/15

Dyma ymateb i adolygiad thematig Estyn o effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir.

02/07/15

Gwelir yn yr adroddiad hwn ganfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen a alwyd ynghyd i edrych ar rôl gwasanaethau cerdd awdurdodau lleol wrth gefnogi ysgolion i ddarparu addysg cerdd o’r radd flaenaf.

30/06/15

Bydd rhwydwaith o ysgolion yn helpu i arwain ar ddylunio a datblygu’r cwricwlwm newydd ac elfennau o’r Fargen Newydd.

23/06/15

Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar addysg heblaw yn yr ysgol: arolwg arfer dda.

19/06/15

Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar arfer effeithiol o ran gwella presenoldeb mewn ysgolion cynradd.

15/06/15

Mae'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar sut i ddylunio cymwysterau fel eu bod yn gynhwysol.

11/06/15

Dyma ymateb i adolygiad thematig Estyn o arfer gorau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion.

10/06/15

Gall ymweld a canllawiau a dogfennau ar gofnodi damweiniau a chlefydau ar y tudalen hon, sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth o dan gontract i'r Adran Addysg a Sgiliau.

10/06/15

Mae’r grant gwisg ysgol yn helpu disgyblion cymwys i gael gwisg ysgol.

08/06/15

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi gweithdrefnau statudol manwl i gyflogwyr ac asiantau eu dilyn wrth gyflwyno adroddiadau i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu Gyngor y Gweithlu Addysg.